Składki ZUS w czasie pandemii

W związku z wprowadzonymi przez rząd ograniczeniami, wiele przedsiębiorstw musiało na czas pandemii albo zaprzestać działalności albo  działalność tę ograniczyć. Jak zatem zaistniała sytuacja wpłynie na obowiązek uiszczania składek ZUS?

            Dnia 2 marca 2020 r. została uchwalona Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374). W ustawie tej nie wskazano żadnych sposobów pomocy dla przedsiębiorców w czasie pandemii. W wyniku intensywnych prac legislacyjnych została uchwalona ustawa z dnia 31.03.2020r. o zmianie ustawy o szczególnych  ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.2020, poz. 568)

Przyjrzyjmy się zatem, jak wygląda kwestia pomocy dla przedsiębiorców.

            Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać zwolnienie ze składek? Na to pytanie odpowiada art. 31zo.

Warunki, które musi spełnić płatnik składek są następujące:

– musi zostać złożony wniosek płatnika składek do ZUS,

– na dzień 29 lutego 2020r., płatnik składek zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych,

            Jeżeli warunki te są spełnione to wtedy płatnika składek zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020r.

Kim jest wspomniany płatnik składek? Zgodnie z art. 4 pkt 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998r. jest to między innymi pracodawca w stosunku do swoich pracowników lub też ubezpieczony zobowiązany co opłacenia składek na własne ubezpieczenie społeczne. Oznacza to, że wspomniany przepis, po jego wejściu w życie, daje pracodawcom możliwość zwolnienia pracodawcy z opłacania składek ZUS na pracownika, jeżeli pracodawca złoży o to wniosek. Dotyczy to pracowników zarówno zatrudnionych na umowę o pracę czy innych umowach cywilnoprawnych.

     Natomiast w stosunku do płatników składek, będących osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą, o której mowa w art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (m. in. dotyczy to twórców, artystów, osoby prowadzące działalność na podstawie ustawy prawo przedsiębiorców z pewnymi wyjątkami czy wspólników jednoosobowej sp. z o.o. oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej), opłacającego składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na jego obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., jeżeli:

– prowadził działalność przed 1 lutego 2020 r.

– uzyskał przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, o którym mowa w art. 31zp ust. 1, nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., czyli nie przekroczył kwoty 15. 681, 00 zł.

Zgodnie z art. 31zo ust. 3, na wniosek duchownego będącego płatnikiem składek zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne należne z tytułu bycia duchownym, za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.

Wniosek o zwolnienie z nieopłaconych składek będzie można złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r.

Wniosek powinien zawierać:

– dane płatnika składek (imię i nazwisko, nazwę skróconą, NIP, REGON, a w przypadku braku NIPu czy REGONu – PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu, adres do korespondencji),

– oświadczenia płatnika będącego osobą prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą (art. 31 zo ust. 2) potwierdzające uzyskanie w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek przychodu z działalności nie wyższego niż 15 681, 00 zł. brutto; oświadczenie to jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składania fałszywych oświadczeń,

– inne informacje niezbędne do umorzenia składek,

– podpis wnioskodawcy

Wypełniony wniosek może zostać złożony w formie dokumentu papierowego lub elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez ZUS.