Prawo karne
Prawo rodzinne
Prawo cywilne
Prawo nieruchomości
Odszkodowania, polisolokaty
Prawo spółek
Prawo pracy
Franki i umowy kredytowe
Prawa autorskie
Spory sądowe i arbitrażowe
Prawo karne

Sprawy karne obejmują postępowanie przygotowawcze, sądowe i wykonawcze. 
Nasza Kancelaria oferuje pomoc na każdym etapie sprawy.
Swoje usługi kierujemy zarówno do oskarżonych oraz obwinionych, jak i osób pokrzywdzonych.

W ramach świadczonych usług w zakresie spraw karnych oferujemy:
– udział w czynnościach procesowych w charakterze obrońcy lub pełnomocnika,
– reprezentowanie Klientów przed Sądami,
– sporządzanie pism procesowych,
– wsparcie w zakresie dochodzenia roszczeń za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowania lub zatrzymanie.

Prawo rodzinne

Wiemy, iż każda sprawa z zakresu prawa rodzinnego jest inna, dlatego zapewniamy indywidualne podejście do każdego Klienta. Możemy reprezentować Państwa podczas spraw o alimenty, a także reprezentować Klienta podczas spraw związanych z podziałem majątku lub rozwodem czy separacją. Nasze usługi prawne obejmują również prowadzenie spraw związanych z władzą rodzicielską. Więcej informacji możecie Państwo uzyskać, kontaktując się z Kancelarią telefonicznie lub osobiście.

Prawo cywilne

Jest to gałąź prawa, z którą nasi Klienci mają najczęściej do czynienia. W zakres prawa cywilnego wchodzą w szczególności kwestie regulowania stosunków osobowych i majątkowych między osobami fizycznymi, jak również osobami prawnymi czy jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej.
Kancelaria zapewnia swoim Klientom wsparcie prawne, w szczególności przy:
– realizacji uprawnień wynikających z praw rzeczowych, których dysponentem jest nasz Mocodawca,
– sprawach o zapłatę kwoty pieniężnej z tytułu wykonanego zobowiązania (postępowanie uproszczone, nakazowe, upominawcze, na zasadach ogólnych),
– dochodzeniu odszkodowania za powstałą szkodę lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
– realizacji uprawnień przez Konsumenta w relacji z przedsiębiorcą,
– sprawach związanych ze spadkobraniem,
– sporządzaniu i opiniowaniu umów cywilnoprawnych.

Prawo nieruchomości

Nasza Kancelaria zapewnia obsługę prawną w zakresie uregulowania stanu prawnego nieruchomości zgodnie ze stanem rzeczywistym, poprzez reprezentowanie Klienta w postępowaniu wieczystoksięgowym.
Ponadto oferujemy wsparcie prawne w postaci analizowania lub sporządzania umów dotyczących nieruchomości, w tym przenoszących własność, posiadanie lub ustanowienie służebności.

Odszkodowania, polisolokaty

Polisolokaty to umowy ubezpieczenia połączone niejako z lokatą oszczędnościową. Ich celem jest inwestowanie środków pieniężnych, przekazanych przez ubezpieczonego w trakcie trwania umowy.
Wielokrotnie zdarza się tak, że ubezpieczyciele nie informują swoich Klientów w sposób szczegółowy o warunkach zawieranej umowy. Kontrakty często zawierają niekorzystne postanowienia dla ubezpieczonego, które powodują, że wysokość środków wypłaconych przez ubezpieczyciela po ustaniu umowy nie jest satysfakcjonująca. Częstym problemem w przypadku polisolokat są tzw. opłaty likwidacyjne, które ubezpieczyciel nalicza przy rozwiązaniu umowy przez ubezpieczonego.
Mosor i Oleksiak – Szeląg Adwokacka Spółka Partnerska oferuje pomoc prawną w dochodzeniu należności z tytułu zawartych przez Państwa polisolokat.
Nasze usługi obejmują w szczególności analizę umowy w oparciu o dokumentację przekazaną przez Klienta oraz kompleksową reprezentacja Klienta na etapie dochodzenia roszczenia w postępowaniu sądowym.

Prawo spółek

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych, począwszy od procedury rejestracyjnej w sądzie rejestrowym, projektowania i opiniowania umów, uchwał, wezwań do zapłaty, regulaminów, skończywszy na reprezentowaniu Mocodawcy w postępowaniu procesowym lub administracyjnym.
Zapewniamy również obsługę prawną w zakresie dokonywania zmian wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Oferujemy także wsparcie prawne w zakresie przekształcania, podziału lub likwidacji spółek.
W celu uzyskania dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z sekretariatem Kancelarii.

Prawo pracy

Nasza oferta jest skierowana zarówno do pracowników jak i podmiotów i osób fizycznych występujących w charakterze pracodawcy.
Oferujemy pomoc prawną w sprawach związanych z:
– wypowiedzeniem umowy o pracę,
– dochodzeniem odszkodowania od pracodawcy z sytuacjach przewidzianych w kodeksie pracy,
– nałożeniem przez pracodawcę kary porządkowej,
– dochodzeniem wypłaty wynagrodzenia z tytułu świadczenia pracy w godzinach wymiarowych, ponadwymiarowych oraz nadliczbowych lub ekwiwalentu za niewykorzystany urlop,
– świadectwem pracy.

Usługi oferowane przez naszą Kancelarię obejmują również sporządzanie lub opiniowanie:
– umów o pracę oraz dokumentacji związanej z zatrudnieniem,
– umów o zakazie konkurencji,
– umów o współpracy,
– regulaminów pracy i wynagrodzeń,
– układów zbiorowych pracy.

Franki i umowy kredytowe

– unieważnienie umowy kredytowej
– dochodzenie zwrotu prowizji
– sankcja darmowego kredytu
– pomoc pozwanym przez bank
– usunięcie WIBOR z kredytu

Prawa autorskie

Kancelaria oferuje obsługę prawną w zakresie prawa autorskiego, mając na uwadze doniosłość tejże gałęzi prawa, wyrażoną przez samego ustawodawcę poprzez prawną ochronę działalności o charakterze twórczym, posiadającej indywidualny charakter.
Nasza oferta obejmuje w szczególności:
– przygotowanie lub opiniowanie umów w sprawie rozporządzania prawami autorskimi.
– reprezentowanie Klienta przed Urzędem Patentowym RP w sprawach dotyczących ochrony znaku towarowego,
– dochodzenie zadośćuczynienia za naruszenie prawa autorskiego osobistego,
– dochodzenie odszkodowania za naruszenie prawa autorskiego majątkowego,
– reprezentowanie Klienta w postępowaniu sądowym,

Spory sądowe i arbitrażowe

Nieodłącznym elementem naszej pracy jest reprezentowanie Klientów przed organami uprawnionymi do wydania rozstrzygnięcia w określonej sprawie.
Kancelaria oferuje zastępstwo Klienta przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, organami administracyjnymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, sądami polubownymi, organami egzekucyjnymi oraz trybunałami arbitrażowymi.

Kontakt