Chcesz uwolnić się od spłacania rat kredytu indeksowanego lub denominowanego? Złożenie wniosku w pozwie może być rozwiązaniem, którego potrzebujesz!

Szybsza metoda na uwolnienie się od kredytu

Coraz więcej kredytobiorców posiadających kredyt indeksowany lub denominowany do waluty obcej poszukuje wszelkich sposobów na uniknięcie płacenia zawyżonych rat i uwolnienie się od obciążającego budżet domowy kredytu.

W jaki sposób zawiesić obowiązek spłaty zobowiązania?

Nie wszyscy wiedzą, że oprócz złożenia pozwu o ustalenie nieważności umowy kredytu i zapłatę wpłaconych rat, jednocześnie istnieje możliwość złożenia wniosku o zabezpieczenie roszczenia. Taki wniosek inicjuje postępowanie zabezpieczające, toczące się obok postępowania głównego. Na mocy postanowienia wydanego w powyższym trybie, konsument może zwolnić się z obowiązku uiszczania comiesięcznych płatności rat kredytu.

Sądy powszechne coraz chętniej rozpatrują tego typu roszczenia i przychylnie odnoszą się do wniosków o zabezpieczenie roszczeń frankowiczów oraz innych kredytobiorców posiadających kredyt indeksowany lub denominowany do waluty obcej.

Wydanie takiego postanowienia oznacza, że z reguły do czasu ogłoszenia prawomocnego wyroku, kredytobiorca zostaje uwolniony od obowiązku spłaty kredytu.

Stanowisko TSUE

W dniu 15 czerwca 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C-287/22, w którym orzekł, iż artykuł 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie orzecznictwu krajowemu, zgodnie z którym sąd krajowy może oddalić złożony przez konsumenta wniosek o zastosowanie środków tymczasowych mających na celu zawieszenie, w oczekiwaniu na ostateczne rozstrzygnięcie w przedmiocie unieważnienia zawartej przez tego konsumenta umowy kredytu ze względu na to, że owa umowa kredytu zawiera nieuczciwe warunki, spłaty rat miesięcznych należnych na podstawie wspomnianej umowy kredytu, w sytuacji gdy zastosowanie takich środków tymczasowych jest konieczne dla zapewnienia pełnej skuteczności tego orzeczenia. Wobec tego po wydaniu wyroku przez Sąd unijny prawdopodobnie jeszcze łatwiej będzie uzyskać zabezpieczenia roszczenia.

Warto podkreślić, że każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie, a wynik postępowania sądowego każdorazowo zależy od przebiegu postępowania przed niezależnym i niezawisłym Sądem.

Niemniej jednak, wydanie przez Sąd postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia stanowi krok w stronę rozwiązania sporu z bankiem na korzyść konsumenta.


Autor Elżbieta Mosor, Mateusz Tomczyk

Masz dodatkowe pytania lub chcesz uzyskać opinię prawną, czy też stworzyć dokumenty dotyczące zatrudnienia w formie pracy zdalnej?

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

Skontaktuj się