Branża budownictwo

Branża budownictwo

Wybuduj z nami bezpieczne podstawy prawne dla Twojego przedsiębiorstwa.

Wybuduj z nami bezpieczne podstawy prawne dla Twojego przedsiębiorstwa.

Skontaktuj się

Budownictwo

Budujące rozwiązania prawne dla branży budowlanej

Profesjonalne i bezpieczne usługi prawne dla budownictwa

Zdajemy sobie sprawę, że proces budowlany jest trudnym przedsięwzięciem zarówno dla zamawiającego, który chce zrealizować swoje plany budowlane, jak i dla wykonawcy, który musi sprostać oczekiwaniom Klienta i spełnić wszystkie wymagania techniczne oraz prawne. Kancelaria Mosor i Oleksiak – Szeląg oferuje kompleksowe wsparcie prawne dla sektora budowlanego poparte długoletnim doświadczeniem. Pomagamy wykonawcom budowlanym i podwykonawcom, konsorcjum (związek kilku przedsiębiorstw zawarty w celu dokonania wspólnego przedsięwzięcia), deweloperom, architektom, inwestorom, inwestorem zastępczym, inspektorom nadzoru oraz innym podmiotom,… [rozwiń]
Zdajemy sobie sprawę, że proces budowlany jest trudnym przedsięwzięciem zarówno dla zamawiającego, który chce zrealizować swoje plany budowlane, jak i dla wykonawcy, który musi sprostać oczekiwaniom Klienta i spełnić wszystkie wymagania techniczne oraz prawne. Kancelaria Mosor i Oleksiak – Szeląg oferuje kompleksowe wsparcie prawne dla sektora budowlanego poparte długoletnim doświadczeniem. Pomagamy wykonawcom budowlanym i podwykonawcom, konsorcjum (związek kilku przedsiębiorstw zawarty w celu dokonania wspólnego przedsięwzięcia), deweloperom, architektom, inwestorom, inwestorem zastępczym, inspektorom nadzoru oraz innym podmiotom, którzy występują w procesie budowlanym w różnorodnych rolach związanych z prawem budowlanym, umowami, sporami oraz ryzykiem prawno-finansowym. Nasze usługi obejmują doradztwo dotyczące przepisów prawa budowlanego, prawa cywilnego i zamówień publicznych, negocjacje i sporządzanie umów budowlanych, dbając przy tym o to, aby umowy były klarowne, zgodne z obowiązującym prawem i chroniły interesy naszych Klientów. Reprezentujemy naszych Klientów w trudnych sporach budowlanych dotyczących w szczególności opóźnień w realizacji projektu, kar umownych, wad konstrukcyjnych, rozliczeń finansowych czy roszczeń gwarancyjnych. Posiadamy także ugruntowane doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorstw budowlanych, dokonujemy identyfikacji i minimalizacji ryzyk prawnych związanych z prowadzeniem działalności budowlanej, dostarczając profesjonalne doradztwo w zakresie zgodności z przepisami prawa oraz politykami compliance. Wiemy o tym, że właściwe zarządzanie ryzykiem i skuteczna komunikacja między stronami procesu budowlanego są kluczowe dla sukcesu projektu budowlanego i dlatego dbamy o klarowność przepisów i postanowień umownych. [zwiń]

Więcej

Naszą misją jest dostarczanie wysokiej jakości usług prawnych na każdym etapie procesu budowlanego.

Usługi

Transparentność, wsparcie i kompleksowe rozwiązania prawne


01

Doradztwo prawne

Świadczymy profesjonalne doradztwo z zakresu przepisów prawa budowlanego, cywilnego i zamówień publicznych. Pomagając naszym Klientom w zrozumieniu i przestrzeganiu obowiązujących regulacji, procedur uzyskiwania zezwoleń budowlanych oraz standardów budowlanych.

02

Negocjacje i zawieranie umów

Pomagamy w negocjacjach i sporządzaniu umów budowlanych, w tym umów generalnego wykonawstwa, umów podwykonawczych, umów najmu i dzierżawy nieruchomości budowlanych oraz umów o dzieło. Ważne jest, aby umowy te precyzyjnie określały prawa i obowiązki stron, zasady płatności, harmonogramy realizacji prac oraz postanowienia dotyczące rozwiązywania ewentualnych sporów.

03

Spory budowlane

Reprezentujemy Klientów w sporach wynikających z umów budowlanych, w tym w postępowaniach sądowych, arbitrażowych i mediacji. Pomagamy w rozwiązywaniu sporów dotyczących opóźnień w realizacji projektu, wad konstrukcyjnych, rozliczeń finansowych czy roszczeń gwarancyjnych.

04

Obsługa prawna

Zapewniamy stałą obsługę prawną polegającą na rozwiązywaniu bieżących problemów w firmie oraz identyfikacji i minimalizacji ryzyk prawnych związanych z prowadzeniem działalności budowlanej, w tym ryzyka związanego z naruszeniem przepisów budowlanych, odpowiedzialnością za wypadki przy pracy, odszkodowania dla poszkodowanych, odpowiedzialnością karną oraz sporami z inwestorami, podwykonawcami czy dostawcami.

01

Doradztwo prawne

Świadczymy profesjonalne doradztwo z zakresu przepisów prawa budowlanego, cywilnego i zamówień publicznych. Pomagając naszym Klientom w zrozumieniu i przestrzeganiu obowiązujących regulacji, procedur uzyskiwania zezwoleń budowlanych oraz standardów budowlanych.

02

Negocjacje i zawieranie umów

Pomagamy w negocjacjach i sporządzaniu umów budowlanych, w tym umów generalnego wykonawstwa, umów podwykonawczych, umów najmu i dzierżawy nieruchomości budowlanych oraz umów o dzieło. Ważne jest, aby umowy te precyzyjnie określały prawa i obowiązki stron, zasady płatności, harmonogramy realizacji prac oraz postanowienia dotyczące rozwiązywania ewentualnych sporów.

03

Spory budowlane

Reprezentujemy Klientów w sporach wynikających z umów budowlanych, w tym w postępowaniach sądowych, arbitrażowych i mediacji. Pomagamy w rozwiązywaniu sporów dotyczących opóźnień w realizacji projektu, wad konstrukcyjnych, rozliczeń finansowych czy roszczeń gwarancyjnych.

04

Obsługa prawna

Zapewniamy stałą obsługę prawną polegającą na rozwiązywaniu bieżących problemów w firmie oraz identyfikacji i minimalizacji ryzyk prawnych związanych z prowadzeniem działalności budowlanej, w tym ryzyka związanego z naruszeniem przepisów budowlanych, odpowiedzialnością za wypadki przy pracy, odszkodowania dla poszkodowanych, odpowiedzialnością karną oraz sporami z inwestorami, podwykonawcami czy dostawcami.

FAQ


Tak, możliwe jest miarkowanie kary umownej przed sądem. Miarkowanie kary umownej następuje na podstawie zgłoszonego przez stronę procesu (najczęściej pozwanego) zarzutu i uzasadnionego odpowiednio w piśmie procesowym. Miarkowanie stanowi uprawnienie sądu, z którego sąd korzysta w razie naruszenia równowagi pomiędzy stronami, do której doszłoby w razie utrzymania postanowień umownych.

Głównym celem miarkowania kary umownej jest ustalenie sprawiedliwej rekompensaty za szkody poniesione przez stronę poszkodowaną z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
Podczas miarkowania kar umownych, sąd bierze pod uwagę różne czynniki, takie jak:
1. Umowne postanowienia. Sąd analizuje treść umowy oraz wszelkie postanowienia dotyczące ewentualnych kar umownych lub odszkodowań.
2. Szczegółowe okoliczności sprawy. Sąd rozpatruje wszystkie szczegóły i okoliczności związane z naruszeniem umowy, włączając w to stopień szkody poniesionej przez stronę poszkodowaną.
3. Wysokość kar umownych w stosunku do szkody. Sąd ocenia proporcje między wysokością kary umownej a rzeczywistą szkodą poniesioną przez stronę poszkodowaną, aby zapewnić sprawiedliwe rozstrzygnięcie.
4. Zasady sprawiedliwości. Sąd kieruje się zasadami sprawiedliwości, dążąc do rozwiązania, które będzie uczciwe dla obu stron umowy.

Umowa o roboty budowlane jest zakwalifikowana w kodeksie cywilnym jako umowa odrębna (w stosunku do umowy o dzieło) i dlatego będą miały do niej zastosowanie ogólne zasady dotyczące terminów przedawnienia. Zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 118 kodeksu cywilnego termin przedawnienia roszczenia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata. Jeżeli zatem stroną dochodzącą roszczenia jest przedsiębiorca, który zawarł w ramach prowadzonej działalności umowę o roboty budowlane to termin przedawnienia wynosi 3 lata. Jeżeli roszczenia dochodzi osoba nieprowadząca działalności termin przedawnienia wynosi 6 lat.

Natomiast zgodnie z art. 646 kodeksu cywilnego roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem lat dwóch od dnia oddania dzieła, a jeżeli dzieło nie zostało oddane – od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy miało być oddane.

Podczas realizacji dużych projektów budowlanych często występuje zjawisko korzystania z usług podwykonawców. W takich przypadkach istotne jest określenie, kto ponosi odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom, zwłaszcza gdy dochodzi do opóźnień w płatnościach. Przepisy prawa cywilnego, a konkretnie art. 647(1) kodeksu cywilnego, regulują tę kwestię i określają zasady solidarnej odpowiedzialności inwestora i wykonawcy wobec podwykonawcy.

Zgodnie z art. 6471 kodeksu cywilnego, inwestor odpowiada solidarnie z wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy za wykonane przez niego roboty budowlane. Jednakże istnieją pewne warunki, które muszą być spełnione, aby inwestor miał taką odpowiedzialność.

Po pierwsze, wykonawca lub podwykonawca musi zgłosić inwestorowi szczegółowy przedmiot robót budowlanych przed przystąpieniem do ich wykonywania. Jeśli inwestor nie zgłosi sprzeciwu wobec wykonywania tych robót w ciągu trzydziestu dni od doręczenia zgłoszenia, to staje się on solidarnie odpowiedzialny za zapłatę podwykonawcy.

Jeśli jednak inwestor i wykonawca określili szczegółowy przedmiot robót budowlanych w umowie zawartej w formie pisemnej, nie ma konieczności zgłaszania tego przedmiotu inwestorowi. W takiej sytuacji również obowiązuje solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy za zapłatę podwykonawcy.

Warto zaznaczyć, że wysokość wynagrodzenia podwykonawcy nie może przekroczyć wynagrodzenia należnego wykonawcy za roboty budowlane. W przypadku, gdy wysokość wynagrodzenia przekracza kwotę należną wykonawcy, odpowiedzialność inwestora jest ograniczona do tej kwoty.

Przepisy art. 647(1) kodeksu cywilnego dotyczą także dalszych podwykonawców, którzy zawarli umowę z wykonawcą. Solidarna odpowiedzialność inwestora, wykonawcy i podwykonawcy stosuje się również do tych umów.

Warto pamiętać, że wszelkie zgłoszenia i sprzeciwy muszą być zachowane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Ponadto, postanowienia umowne sprzeczne z przepisami art. 647(1) kodeks cywilnego są nieważne.

Zespół

Specjaliści
od branży budownictwa

Udzielamy porad prawnych, sporządzamy opinie prawne, prowadzimy sprawy sądowe z zakresu wielu dziedzin prawa.
Udzielamy porad prawnych, sporządzamy opinie prawne, prowadzimy sprawy sądowe z zakresu wielu dziedzin prawa.
Udzielamy porad prawnych, sporządzamy opinie prawne, prowadzimy sprawy sądowe z zakresu wielu dziedzin prawa.

Adwokat partner

Elżbieta Mosor

WIĘCEJ

Radca prawny

Mateusz Tomczyk

WIĘCEJ

Radca prawny

Mateusz Mosor

WIĘCEJ

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Mosor i Oleksiak – Szeląg Adwokacka Spółka Partnerska z siedzibą w Krakowie, ul. Zbożowa 2/26, 30 – 002 Kraków, KRS: 0000735336, NIP: 9452220093. E-mail: kancelaria@mosoroleksiak.pl. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi.