Rozwód, sprawy rodzinne i majątkowe

Rozwód i separacja

Decyzja o rozwodzie lub o separacji jest niezwykle trudnym wyzwaniem, czasem ratującym życie, a czasem wręcz wyniszczającym dla całej rodziny. Wyrok w sprawie o rozwód lub separację pociąga ze sobą wiele daleko idących konsekwencji prawnych, w tym majątkowych. Pomożemy Ci przejść przez ten proces, uzyskać potrzebne w czasie procesu zabezpieczenia (alimenty, kontakty, miejsce zamieszkania dzieci) mojąc na uwadzę Twoje dobro oraz członków Twojej rodziny.

01

Negocjacje i przygotowanie dowodów

Negocjujemy warunki rozwodu lub separacji przed złożeniem pozwu, aby był jak najmniej dotkliwy, pomagamy przygotować dowody i dokumentacje do sprawy.

02

Wina za rozpad małżeństwa lub jej brak

Wiemy jak dochodzić winy za rozpad małżeństwa lub jej uniknąć.

03

Reprezentacja

Reprezentujemy Twoje interesy w sądzie, a także podczas mediacji, sporządzamy w trakcie procesu pisma procesowe.

04

Alimenty i kontakty

Wiemy, jak ustalić wysokość w alimentów oraz sposób kontaktów z dziećmi, aby dobro dzieci nie ucierpiało, możemy także pomóc w zabezpieczeniu alimentów i kontaktów na czas procesu w sądzie.

05

Podział majątku wspólnego

Pomożemy Ci ułożyć sprawy dotyczące majątku wspólnego i dokonać jego podziału, tak aby rozwód lub separacja nie pogorszyła Twojej sytuacji majątkowej.

06

Sporządzenie pozwu i pism procesowych

Pomożemy sporządzić pozew o rozwód lub odpowiedź, porozumienie rodzicielskie oraz inne pisma procesowe.

Rozwód, sprawy rodzinne i majątkowe

Podział majątku wspólnego

Jeśli nie wiesz od czego zacząć, jakie składniki majątku są Twoim majątkiem wspólnym, a które wchodzą do majątku osobistego, co zrobić z nakładami? Rozwiejemy Twoje wątpliwości, stworzymy dla Ciebie strategię i pomożemy Ci doprowadzić do najbardziej korzystnego podziału majątku.

01

Negocjacje, ustalenie roszczeń i ryzyk

Przed założeniem sprawy w sądzie o podział majątku, negocjujemy warunki, weryfikujemy czego możesz domagać się od drugiej strony i jakie są ryzyka zgłaszanych roszczeń, sporządzimy i sprawdzimy umowy o podziała majątku.

02

Składniki majątku i nakłady

Pomagamy ustalić składniki majątku wspólnego, jakie są nakłady, co wchodzi do majątków osobistych oraz przygotować dokumenty i dowody do sprawy.

03

Nierówny podział majątku wspólnego

Weryfikujemy, czy możesz dochodzić nierównego podziału majątku wspólnego.

04

Reprezentacja w sądzie i sporządzanie pism

Będziemy reprezentować Twoje interesy w sądzie, podczas mediacji i negocjacji, sporządzimy wniosek o podział majątku i inne pisma procesowe.

Rozwód, sprawy rodzinne i majątkowe

Podział majątku w konkubinacie

Rozliczenie konkubinatu jest dużo bardziej skomplikowane niż podział majątku wspólnego byłych małżonków, albowiem inne przepisy prawa mają w tym przypadku zastosowanie, co łączy się także z wieloma utrudnieniami dowodowymi, ale jest prawnie możliwe. Doświadczenie naszych prawników pozwala na przeprowadzenie Cię przez ten proces i wyjaśnienie wszelkich zawiłości prawnych.

01

Analiza sprawy i ustalenie dowodów

Wyjaśnimy Ci czego możesz domagać się od byłego partnera, pomożemy w zgromadzeniu dokumentów.

02

Reprezentacja w sądzie i mediacjach

Możemy reprezentować Cię w negocjacjach z byłym partnerem i w procesie sądowym.

03

Jakie przepisy do rozliczenia konkubinatu?

Znajdziemy podstawę prawną do domagania się rozliczenia podziału majątku w konkubinacie.

04

Bezpodstawnego wzbogacenie czy inna podstawa?

Pomożemy dokonać rozliczenia majątku konkubinatu na podstawie bezpodstawnego wzbogacenia oraz innych przepisów prawa.

Rozwód, sprawy rodzinne i majątkowe

Sądowe zniesienie wspólności majątkowej

Sąd może ustanowić rozdzielność majątkową bez zgody drugiego z małżonków tzw. “przymusowy ustrój majątkowy” na wniosek jednego z małżonków. Pomożemy Ci przejść przez ten proces i wyjaśnimy wszelkie zawiłości prawne oceniając korzyści i ryzyko.

01

Rozdzielność małżeńska majątkowa z datą wsteczną

Pomożemy ustalić, czy zachodzą przesłanki do rozdzielności z datą wsteczną i będziemy reprezentować Cię w sądzie.

02

Separacja a rozdzielność

Długotrwała separacja faktyczna małżonków może uniemożliwić lub znacznie utrudniać współdziałanie w zarządzie Twoim majątkiem, jeśli masz taki problem, to pomożemy Ci przygotować dokumenty do sądu.

03

Negocjacje z małżonkiem

Pomożemy w negocjacjach z małżonkiem, aby doprowadzić do rozdzielności majątkowej małżeńskiej przedstawiając wszelkie korzyści, jakie może przysporzyć intercyza.

04

Reprezentacja w sądzie

Będziemy reprezentować Twoje interesy w sądzie, a także podczas mediacji i negocjacji, sporządzimy w Twoim imieniu wszystkie pisma procesowe.

Rozwód, sprawy rodzinne i majątkowe

Alimenty

Alimentów możesz dochodzić w sądzie dla dzieci od drugiego rodzica, od małżonka dla siebie lub od innych krewnych i nie tylko w trakcie rozwodu. Posiadamy duże doświadczenie w prowadzeniu spraw alimentacyjnych, które będzie pomocne w uzyskaniu świadczenia alimentacyjnego dla Ciebie lub dla Twojej rodziny.

01

Porady prawne

Pomożemy ustalić Ci jak wysokich alimentów możesz dochodzić, od kogo i dla kogo.

02

Podwyższenie alimentów

Jeśli zmieniła się Twoja sytuacja życiowa lub Twoje potrzeby, czy też Twoich dzieci możemy pomóc Ci uzyskać wyższe alimenty.

03

Obniżenie alimentów

Jeśli Twoja sytuacja życiowa uniemożliwia Ci płacenie alimentów na dotychczasowym poziomie lub osoba otrzymująca alimenty nie potrzebuje jej w tak wysokim stopniu, to pomożemy Ci w tej sprawie, bo wiemy jak doprowadzić do obniżenia alimentów.

04

Ustanie obowiązku alimentacyjnego

Zweryfikujemy czy jesteś wciąż zobowiązany do łożenia alimentów albo czy osoba, która otrzymuje od Ciebie alimenty jest wciąż uprawniona do ich pobierania.

05

Negocjacje w sprawach o alimenty

Jeśli nie chcesz pochopnie wszczynać sprawy w sądzie o alimenty, to chętnie przeprowadzimy dla Ciebie negocjacje w sprawie dotyczącej alimentów, a zmierzających do zawarcia porozumienia w miejsce wyroku.

Rozwód, sprawy rodzinne i majątkowe

Władza rodzicielska i prawo do opieki nad dziećmi

Powierzenie władzy rodzicielskiej jednemu rodzicowi może nastąpić na skutek orzeczenia sądowego, a w razie konfliktu rodziców zazwyczaj jest poprzedzone trudnym procesem sądowym albowiem w grę wchodzi dobro małoletnich dzieci.

01

Porada prawna

Prawo do opieki nad dzieckiem nie jest dane raz na zawsze, pomożemy ustalić Ci jakie masz w tym zakresie prawa i ryzyka w związku z sytuacją życiową, w jakiej aktualnie znalazłeś się i jak to wpływa na dobro małoletnich.

02

Porozumienie rodziców

Pomożemy w sporządzeniu pisemnego porozumienia rodzicielskiego, a wcześniej możemy podjąć w Twoim imieniu negocjacje z drugim rodzicem i ustalić w jakim zakresie przysługuje Tobie i drugiemu rodzicowi władza rodzicielska.

03

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Pomożemy ustalić, czy zachodzą podstawy do ograniczenia władzy jednego z rodziców i możemy także reprezentować Cię w sądzie rodzinnym w tej sprawie.

04

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Może nastąpić na wniosek jednego z rodziców lub zostać wszczęte z urzędu przez sąd na np. na wniosek stosownej instytucji. W każdym wypadku możemy reprezentować Twoje interesy w sądzie w celu uzyskania pozytywnego dla Ciebie rozstrzygnięcia.

Rozwód, sprawy rodzinne i majątkowe

Uregulowanie kontaktów z dziećmi

Ustalenie kontaktów rodzica z dziećmi może nastąpić na drodzę porozumienia, które zostanie nastepnie spisane. Jednakże w razie sporu rodziców, to sąd rodzinny lub sąd orzekający w sprawie o rozwód lub separację ustala kontakty w swoim orzeczeniu. Nasza Kancelaria może pomóc ustalić dla Twoich dzieci i dla rodzica kontakty na każdym etapie postępowania. Kierujemy się w tego rodzaju sprawach doświadczeniem zdobytym podczas prowadzenia tego rodzaju spraw, ale przede wszystkim dobrem dzieci, albowiem prawidłowe kontakty rodzica z dzieckiem wpływają na rozwój oraz bezpieczeństwo każdego dziecka.

01

Porada prawna

Przedstawimy Ci jakie masz prawa w kwestii ustalenia kontaktów z dzieckiem oraz ryzyka w związku z sytuacją życiową, w jakiej się znalazłeś.

02

Porozumienie rodziców

Pomożemy Ci w sporządzeniu pisemnego porozumienia rodzicielskiego, a wcześniej podejmiemy w Twoim imieniu negocjacje z drugim rodzicem w celu ustalenia kontaktów z dzieckiem.

03

Reprezentacja w sądzie

Na każdym etapie procesu sądowego będziemy Cię wspierać w ustaleniu kontaktów z dzieckiem, reprezentując Cię w sądzie oraz sporządzając niezbędne pisma procesowe i wyjaśniać zawiłości prawne.

04

Zabezpieczenie kontaktów

Możemy pomóc sporządzić Ci wniosek do sądu, prosząc sąd o wcześniejsze ustalenie kontaktów, zanim zapadnie wyrok w sprawie.

05

Opieka naprzemienna

Możliwa jest tylko w przypadku zgody obydwu rodziców, nasza Kancelaria może pomóc Ci w sporządzeniu porozumienia rodzicielskiego w tym zakresie.

Rozwód, sprawy rodzinne i majątkowe

Alienacja rodzicielska

Alienacja rodzicielska zachodzi wtedy, kiedy po rozstaniu rodziców, jedno z nich izoluje dziecko od drugiego i kiedy dochodzi do zaburzeń w relacji pomiędzy dzieckiem a jednym z rodziców na skutek świadomych lub nieświadomych postaw i zachowań drugiego z nich. Jest to wyniszczająca emocjonalnie sytuacja dla rodzica, jak i dla dziecka, którzy tracą możliwość utrzymywania bezpośredniej relacji. Wspieramy naszych Klientów poprzez działania prawne, mające na celu przywrócenie możliwości odbywania kontaktów.

01

Porada prawna

Przedstawimy Ci dogłębnie, jakie masz możliwości prawne w zakresie wyeliminowania alienacji oraz doprowadzenia do wznowienia kontaktów z dzieckiem.

02

Zabezpieczenie kontaktów

Sporządzimy dla Ciebie wniosek do sądu, prosząc sąd o wcześniejsze ustalenie kontaktów, zanim zapadnie wyrok w sprawie np. o rozwód.

03

Egzekucja kontaktów

Pomożemy Ci sporządzić i złożyć do sądu wniosek o zagrożenie nakazaniem zapłaty sumy pieniężnej rodzicowi, który uniemożliwia lub utrudnia takie kontakty.

04

Reprezentacja

Na każdym etapie procesu sądowego będziemy Cię wspierać w ustaleniu kontaktów z dzieckiem, reprezentując Cię w sądzie oraz sporządzając niezbędne pisma procesowe i wyjaśniać zawiłości prawne.

Rozwód, sprawy rodzinne i majątkowe

Uprowadzenie dziecka lub porwanie rodzicielskie

Uprowadzenie, jak i zatrzymanie przez rodzica pozbawionego władzy rodzicielskiej lub jeżeli władza jest ograniczona może być przestępstwem, natomiast zabranie ze sobą dziecka przez rodzica posiadającego pełną władzę rodzicielską, mimo sprzeciwu drugiego rodzica, który również posiada pełną władzę rodzicielską i pozbawienie tego rodzica kontaktu z dzieckiem może być porwaniem. Możemy pomóc Ci w tej trudnej sytuacji i zastosować przewidziane środki prawne w celu odzyskania dziecka.

01

Pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej

Uprowadzenie lub porwanie rodzicielskie jest nadużyciem władzy rodzicielskiej i w takim wypadku możemy wystąpić w Twoim imieniu do sądu w celu uregulowania sytuacji prawnej dziecka i rodzica nadużywającego władzy.

02

Konwencja Haska a uprowadzenie dziecka za granice

Na podstawie przepisów o konwencji haskiej możemy pomóc Ci sprowadzić dziecko do kraju.

03

Przestępstwo

Jeżeli doszło do uprowadzenia lub zatrzymania dziecka przez nieuprawnionego rodzica lub inną osobę pomożemy Ci zawiadomić o tym organy ścigania sporządzając zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

Rozwód, sprawy rodzinne i majątkowe

Zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa

Powództwo o zaprzeczenie lub ustalenie ojcostwa może być złożone w określonych przez przepisy prawa sytuacjach, znaczenie także może mieć czas złożenia pozwu oraz krąg osób, które są uprawnione do wszczęcia procesu, aby proces był skuteczny. Zespół prawników z naszej Kancelarii posiada doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju spraw i możemy być wsparciem dla Ciebie w całym procesie sądowym.

Przysposobienie – adopcja

Przysposobienie inaczej zwane adopcją może przybrać różną formę prawną – przysposobienie pełne, niepełne, wspólne lub zagraniczne – pomożemy Ci przejść przez trudną procedurę reprezentując Twoje interesy w sądzie lub w placówce adopcyjnej w celu dokonania adopcji dziecka.

Rozwód, sprawy rodzinne i majątkowe

Sprawy o demoralizację

Demoralizacja dziecka to niezwykle poważny problem społeczny, który może przybrać różną postać – demoralizacja jako przestępstwo, ucieczka z domu nieletniego, demoralizacja przez rodzica i wywołać różne skutki prawne. W razie pojawienia się problemu demoralizacji jesteśmy gotowi reprezentować Twoje interesy lub Twojego dziecka w sądzie, możemy także pomóc Ci zgłosić, że doszło do demoralizacji Twojego dziecka.

Rozwód, sprawy rodzinne i majątkowe

Interesy dzieci

Nasza Kancelaria pomaga w sprawach majątkowych, w których rozporządzanie majątkiem małoletniego przez rodzica wymaga zgody sądu rodzinnego np. sprzedaż nieruchomości, której właścicielem lub współwłaścicielem jest małoletni. Możemy pomóc w sporządzeniu odpowiedniego wniosku do sądu rodzinnego, a także reprezentować rodzica w postępowaniu przed sądem w celu uzyskania zgody na rozporządzenie majątkiem dziecka.

Zespół

Specjaliści od rozwodów,
spraw rodzinnych
i majątkowych

Kancelaria Mosor i Oleksiak – Szeląg pomogła w wielu sprawach naszym Klientom uzyskać bardzo dobre warunki zarówno w rozwodach, sprawach rodzinnych jak również w sprawach dotyczących podziału majątku. Zawsze dogłębnie staramy się zrozumieć dany problem, a następnie wykonać analizę prawną ze wskazaniem, jakie masz możliwości dochodzenia swoich roszczeń oraz zwracamy uwagę na wszelkie ryzyka danej sprawy i konsekwencje prawne.
Kancelaria Mosor i Oleksiak – Szeląg pomogła w wielu sprawach naszym Klientom uzyskać bardzo dobre warunki zarówno w rozwodach, sprawach rodzinnych jak również w sprawach dotyczących podziału majątku. Zawsze dogłębnie staramy się zrozumieć dany problem, a następnie wykonać analizę prawną ze wskazaniem, jakie masz możliwości dochodzenia swoich roszczeń oraz zwracamy uwagę na wszelkie ryzyka danej sprawy i konsekwencje prawne.
Kancelaria Mosor i Oleksiak – Szeląg pomogła w wielu sprawach naszym Klientom uzyskać bardzo dobre warunki zarówno w rozwodach, sprawach rodzinnych jak również w sprawach dotyczących podziału majątku. Zawsze dogłębnie staramy się zrozumieć dany problem, a następnie wykonać analizę prawną ze wskazaniem, jakie masz możliwości dochodzenia swoich roszczeń oraz zwracamy uwagę na wszelkie ryzyka danej sprawy i konsekwencje prawne.

Adwokat partner

Magdalena Oleksiak-Szeląg

WIĘCEJ

Adwokat partner

Elżbieta Mosor

WIĘCEJ

Aplikant adwokacki

Justyna Kurek

WIĘCEJ

Aplikant adwokacki

Natalia Mól

WIĘCEJ

Dla Kogo

Branże, dla jakich pracujemy

Dla Kogo

Branże, dla jakich pracujemy

e-Commerce

e-Commerce

W charakterze obrońcy lub pełnomocnika, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,

Budownictwo

Budownictwo

W charakterze obrońcy lub pełnomocnika, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,

Nieruchomości

Nieruchomości

W charakterze obrońcy lub pełnomocnika, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,

Produkcja

Produkcja

W charakterze obrońcy lub pełnomocnika, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,

IT

IT

W charakterze obrońcy lub pełnomocnika, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,

Wyróżniki

Wyróżnia nas kompleksowość, podejście i wiedza.

icon

Podejście

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt u.Lorem ipsum dolor sit amet,
icon

Zaangażowanie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt u.Lorem ipsum dolor sit amet,
icon

Wiedza i doświadczenie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt u.Lorem ipsum dolor sit amet,

Masz pytania?

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Mosor i Oleksiak – Szeląg Adwokacka Spółka Partnerska z siedzibą w Krakowie, ul. Zbożowa 2/26, 30 – 002 Kraków, KRS: 0000735336, NIP: 9452220093. E-mail: kancelaria@mosoroleksiak.pl. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi.