Spory z bankami

Spory z bankami

Kancelaria Mosor i Oleksiak – Szeląg oferuje specjalistyczne wsparcie prawne w obszarze sporów z instytucjami finansowymi. Zdobyliśmy doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w sprawach dotyczących umów kredytowych w walucie obcej, w walucie polskiej, sankcji kredytu darmowego i zwrotu prowizji. Zajmujemy się Twoją sprawą do prawomocnego jej zakończenia, nie przekazujemy jej do prowadzenia zewnętrznym podmiotom.

Kancelaria Mosor i Oleksiak – Szeląg oferuje specjalistyczne wsparcie prawne w obszarze sporów z instytucjami finansowymi. Zdobyliśmy doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w sprawach dotyczących umów kredytowych w walucie obcej, w walucie polskiej, sankcji kredytu darmowego i zwrotu prowizji. Zajmujemy się Twoją sprawą do prawomocnego jej zakończenia, nie przekazujemy jej do prowadzenia zewnętrznym podmiotom.

Skontaktuj się

Spory z bankami

Spory dotyczące umów kredytowych w walucie obcej (CHF, EUR, USD)

Reprezentujemy Klientów w procesach sądowych dotyczących kredytów powiązanych z walutą obcą. Nie ograniczamy się jedynie do pomocy tzw. frankowiczom, ale pomagamy również osobom posiadającym kredyt w innej walucie obcej. Tacy kredytobiorcy również mogą skutecznie dochodzić swoich praw przed Sądem.

01

Analiza umowy kredytowej

Jeśli uwikłałeś się w kredyt indeksowany lub denominowany, jesteśmy w stanie skutecznie Ci pomóc. Prześlij nam umowę do analizy, powiemy czy zawarta przez Ciebie umowa posiada klauzule niedozwolone.

02

Działania przedprocesowe

Jeśli umowa posiada niedozwolone postanowienia, napiszemy w Twoim imieniu reklamację do kredytodawcy, w której zażądamy unieważnienia umowy oraz zwrotu wszystkich środków, które wpłaciłeś bankowi od początku trwania umowy. Reklamacja stanowić będzie próbę ugodowego załatwienia sprawy.

03

Pomoc w zawieszeniu płatności rat

Równocześnie ze złożeniem pozwu, pomożemy Ci z zawieszeniem spłaty rat kredytu na czas trwania postępowania. Z doświadczenia wiemy, że Sądy co do zasady szybko rozpoznają wnioski o zabezpieczenie i zazwyczaj na korzyść kredytobiorców.

04

Reprezentacja w postępowaniu sądowym

Jeżeli bank nie będzie zainteresowany zawarciem porozumienia, mamy wypracowane rozwiązania, które z sukcesem wykorzystujemy w praktyce na sali sądowej. Wiemy w jaki sposób doprowadzić sprawę do pozytywnego zakończenia.

Spory z bankami

Analiza prawna propozycji ugodowych banku

Jeśli kredytodawca przedstawi Ci ofertę zawarcia porozumienia, pomożemy rozważyć wszystkie wady i zalety zawarcia ugody z bankiem oraz doradzimy jakie rozwiązanie będzie dla Ciebie najbardziej optymalne. Możemy również reprezentować Cię podczas negocjacji z bankiem. Pamiętaj pierwsza propozycja nie musi być ostateczną. Coraz częściej się zdarza, że zawieramy ugodę przed sądem po wniesieniu pozwu na bardzo dobrych warunkach.

Spory z bankami

Wsparcie prawne przy rozliczeniu z bankiem

Po prawomocnym wyroku pomożemy Ci uzyskać zwrot nadpłaconych rat oraz usunąć hipotekę banku z księgi wieczystej nieruchomości.

Spory z bankami

Obrona przed roszczeniami banku

Jeśli bank kieruje wobec Ciebie czynności windykacyjne lub złożył pozew do Sądu np. o waloryzację kredytu, będziemy chronić Twoje interesy w Sądzie i odbierać żądania kredytodawcy.

Spory z bankami

Spory dotyczące umów kredytowych w walucie polskiej

Pomagamy Klientom w sporach z bankami w sprawie kredytów hipotecznych w walucie polskiej. W zależności od treści umowy, przedstawimy Ci jakie roszczenia możesz kierować przeciwko swojemu kredytodawcy.

01

Analiza umowy kredytowej

Prześlij nam umowę do analizy, powiemy czy zawarta przez Ciebie umowa posiada klauzule niedozwolone oraz jakie roszczenia możesz skierować przeciwko bankowi tzn. czy jest możliwość unieważnienia umowy w całości czy wyłącznie postanowień dot. WIBOR lub marży.

02

Czynności przed założeniem sprawy sądowej

Po analizie umowy, złożymy w Twoim imieniu reklamację, która stanowić będzie jednocześnie próbę ugodowego załatwienia sprawy oraz nakreślimy w niej argumenty przemawiające za tym, że umowa zawiera nieuczciwe postanowienia.

03

Analiza propozycji banku

Jeśli kredytodawca przedstawi Ci ofertę zawarcia porozumienia, oferujemy swoją pomoc w negocjacjach i doborze oferty, która będzie dla Ciebie najbardziej optymalna, biorąc pod uwagę rodzaj umowy, wysokość kredytu oraz czas trwania umowy.

04

Reprezentacja w postępowaniu sądowym

Oferujemy swoje wsparcie prawne od złożenia pozwu aż do prawomocnego zakończenia sprawy. Dzięki naszemu doświadczeniu wiemy, w jaki sposób pomyślnie zakończyć sprawę dla naszego Klienta.

05

Pomoc w wstrzymaniu płatności rat

Równocześnie ze złożeniem pozwu, pomożemy Ci z zawieszeniem spłaty rat kredytu na czas trwania postępowania. W przypadku kredytów udzielanych w walucie polskiej, w zależności od rodzaju umowy, w grę wchodzi usunięcie z raty stawki referencyjnej WIBOR, marży lub zawieszenie płatności raty w całości.

06

Usługi prawne po prawomocnym wyroku

Jeśli bank odmówi dobrowolnej zapłaty zasądzonych środków lub nie wyda listu mazalnego w celu wykreślenia hipoteki, pomożemy dochodzić Ci Twoich praw.

07

Roszczenia banku

Jeśli kredytodawca wypowiedział umowę, pomożemy Ci w negocjacjach z bankiem i oferujemy możliwość reprezentowania w sporze sądowym.

Spory z bankami

Reprezentacja w sprawach dotyczących sankcji kredytu darmowego

Jeżeli Twoja umowa kredytu konsumenckiego zawiera błędy, pomożemy Ci odzyskać od kredytodawcy zapłacone odsetki kapitałowe, a dzięki naszemu wsparciu przy kolejnych ratach spłacać będziesz wyłącznie kapitał.

01

Analiza umowy

Na Twoje zlecenie przeanalizujemy umowę i ustalimy czy zawarty przez Ciebie kontrakt z kredytodawcą posiada błędy, które pozwalają na skorzystanie z tzw. sankcji kredytu darmowego.

02

Czynności przed założeniem sprawy w sądzie

W Twoim imieniu złożymy oświadczenie o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego, co pozwoli Ci żądać zwrotu wpłaconych odsetek, a na przyszłość pozwoli na ograniczenie się wyłącznie do spłacania kapitału.

03

Doradztwo w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu

Nawet jeśli umowa nie posiada błędów, a dokonałeś wcześniejszej spłaty zobowiązania, pomożemy Ci dochodzić zwrotu prowizji zapłaconej przy podpisaniu umowy.

04

Negocjacje z bankiem

Oferujemy swoje wsparcie w przypadku złożenia przez bank propozycji ugodowej lub na Twoje życzenia zwracamy się z taką propozycją do kredytodawcy, niezależnie od statusu sprawy i złożenia pozwu do sądu.

05

Reprezentacja w postępowaniu sądowym

Gwarantujemy pomoc prawną w postępowaniu sądowym zarówno w przypadku pozywania kredytodawcy, jak i wówczas gdy to kredytodawca skieruje przeciwko Tobie pozew do sądu powszechnego.

Spory z bankami

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego

Jeżeli spłacisz kredyt hipoteczny przed terminem określonym w umowie całkowity koszt kredytu hipotecznego ulega obniżeniu o odsetki i inne koszty kredytu hipotecznego przypadające za okres, o który skrócono obowiązywanie tej umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą. Wówczas możesz domagać się zwrotu zapłaconej bankowi prowizji.

01

Analiza prawna

Pomożemy ustalić czy przysługuje Ci prawo uzyskania zwrotu prowizji, a jeśli tak to w jakiej wysokości.

02

Sporządzenie wezwania do zapłaty

Przed skierowaniem sprawy do Sądu, wystąpimy do kredytodawcy z propozycją dobrowolnego zwrotu prowizji.

03

Reprezentacja w postępowaniu sądowym

Jeśli kredytodawca nie podejmie żadnej reakcji lub odmówi zapłaty, oferujemy Ci swoje wsparcie w procesie, od złożenia pozwu do prawomocnego zakończenia sprawy w II instancji.

04

Wsparcie po wyroku

W przypadku gdy kredytodawca odmówi dobrowolnego wykonania wyroku, dopilnujemy Twoich interesując, reprezentując Cię w charakterze pełnomocnika w postępowaniu egzekucyjnym.

Spory z bankami

Pomoc prawna w przypadku nielegalnego wykorzystania danych i nieautoryzowanych transakcji

Jeśli poprzez wykorzystanie Twojego wizerunku lub danych osoba trzecia zawarła w Twoim imieniu umowę kredytu lub pożyczki, pomożemy Ci dowieść swoich racji i uniknąć spłacania zobowiązania zaciągniętego przez inną osobę.

01

Sporządzenie reklamacji do banku

Pierwszym krokiem jest zwrócenie się do kredytodawcy z żądaniem wyjaśnienia sytuacji, co pozwoli na pierwszym etapie uzyskać informacje jakie jest stanowisko i argumentacja banku.

02

Reprezentacja przed sądem

Zapewniamy Ci wsparcie w przypadku skierowania przez bank pozwu o zapłatę w związku z zaciągnięciem zobowiązania przez osobę trzecią lub nieautoryzowaną transakcją.

03

Reprezentacja przed organami ścigania

Co do zasady w przypadku wykorzystania cudzych danych lub nieautoryzowanych transakcji dochodzi do popełnienia przestępstwa. Pomożemy Ci dochodzić Twoich praw jako osoby poszkodowanej w ramach postępowania karnego i będziemy uczestniczyć w czynnościach procesowych w charakterze pełnomocnika.

04

Reprezentacja przed organami administracji publicznej

W przypadku podejrzenia stosowania przez bank praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, oferujemy swoje usługi w zakresie sporządzenia stosownego pisma informującego odpowiednie organy (np. UOKIK lub KNF) o działaniach podejmowanych przez bank.

Spory z bankami

Reprezentacja przed Rzecznikiem Finansowym

Sporządzimy w Twoim imieniu wniosek do Rzecznika Finansowego o podjęcie stosownej interwencji w indywidualnej sprawie.

Spory z bankami

Wsparcie prawne w przypadku nieuczciwych praktyk rynkowych

W przypadku, gdy zostałeś wprowadzony w błąd przez bank lub inną instytucję finansową (np. w zakresie cech nabywanego produktu lub zamawianej usługi) i poniosłeś z tego tytułu szkodę, pomożemy Ci w zgłoszeniu tego faktu odpowiednim organom i dochodzeniu przysługującego Ci roszczenia przed sądem.

Zespół

Specjaliści
od sporów z bankami

Kancelaria Mosor i Oleksiak – Szeląg posiada dział prawny zajmujący się obsługą Klientów posiadających kredyt we frankach lub innych walutach obcych oraz świadczy usługi w zakresie sankcji kredytu darmowego i dochodzenia zwrotu prowizji. Działamy skutecznie, pomagając w analizie umów i negocjacjach z instytucjami finansowymi. Nigdy nie zlecamy prowadzenia spraw do podmiotów zewnętrznych, a wiele razy przejmowaliśmy proces po innych kancelariach, które nie wywiązały się należycie z prowadzenia sprawy. Przeprowadziliśmy kilkaset procesów i analiz w zakresie dochodzenia roszczeń przeciwko bankom pomagając tym samym uwolnić się naszym Klientom od niekorzystnego kredytu. Jeśli chciałbyś sprawdzić, czy Twój kredyt można unieważnić, wyślij do nas dokumenty (umowa kredytowa, aneksy do umowy – jeśli były zawierane, regulamin i harmonogram ostatniej płatności). Przeanalizujemy zapisy Twojej umowy kredytowej, udzielimy rekomendacji, wytłumaczymy etapy postępowania, wyjaśnimy korzyści i ryzyka, a także wycenimy prowadzenie sprawy.
Kancelaria Mosor i Oleksiak – Szeląg posiada dział prawny zajmujący się obsługą Klientów posiadających kredyt we frankach lub innych walutach obcych oraz świadczy usługi w zakresie sankcji kredytu darmowego i dochodzenia zwrotu prowizji. Działamy skutecznie, pomagając w analizie umów i negocjacjach z instytucjami finansowymi. Nigdy nie zlecamy prowadzenia spraw do podmiotów zewnętrznych, a wiele razy przejmowaliśmy proces po innych kancelariach, które nie wywiązały się należycie z prowadzenia sprawy. Przeprowadziliśmy kilkaset procesów i analiz w zakresie dochodzenia roszczeń przeciwko bankom pomagając tym samym uwolnić się naszym Klientom od niekorzystnego kredytu. Jeśli chciałbyś sprawdzić, czy Twój kredyt można unieważnić, wyślij do nas dokumenty (umowa kredytowa, aneksy do umowy – jeśli były zawierane, regulamin i harmonogram ostatniej płatności). Przeanalizujemy zapisy Twojej umowy kredytowej, udzielimy rekomendacji, wytłumaczymy etapy postępowania, wyjaśnimy korzyści i ryzyka, a także wycenimy prowadzenie sprawy.
Kancelaria Mosor i Oleksiak – Szeląg posiada dział prawny zajmujący się obsługą Klientów posiadających kredyt we frankach lub innych walutach obcych oraz świadczy usługi w zakresie sankcji kredytu darmowego i dochodzenia zwrotu prowizji. Działamy skutecznie, pomagając w analizie umów i negocjacjach z instytucjami finansowymi. Nigdy nie zlecamy prowadzenia spraw do podmiotów zewnętrznych, a wiele razy przejmowaliśmy proces po innych kancelariach, które nie wywiązały się należycie z prowadzenia sprawy. Przeprowadziliśmy kilkaset procesów i analiz w zakresie dochodzenia roszczeń przeciwko bankom pomagając tym samym uwolnić się naszym Klientom od niekorzystnego kredytu. Jeśli chciałbyś sprawdzić, czy Twój kredyt można unieważnić, wyślij do nas dokumenty (umowa kredytowa, aneksy do umowy – jeśli były zawierane, regulamin i harmonogram ostatniej płatności). Przeanalizujemy zapisy Twojej umowy kredytowej, udzielimy rekomendacji, wytłumaczymy etapy postępowania, wyjaśnimy korzyści i ryzyka, a także wycenimy prowadzenie sprawy.

Radca prawny

Mateusz Tomczyk

WIĘCEJ

Adwokat partner

Elżbieta Mosor

WIĘCEJ

Dla Kogo

Branże, dla jakich pracujemy

Dla Kogo

Branże, dla jakich pracujemy

e-Commerce

e-Commerce

W charakterze obrońcy lub pełnomocnika, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,

Budownictwo

Budownictwo

W charakterze obrońcy lub pełnomocnika, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,

Nieruchomości

Nieruchomości

W charakterze obrońcy lub pełnomocnika, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,

Produkcja

Produkcja

W charakterze obrońcy lub pełnomocnika, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,

IT

IT

W charakterze obrońcy lub pełnomocnika, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,

Wyróżniki

Wyróżnia nas kompleksowość, podejście i wiedza.

icon

Podejście

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt u.Lorem ipsum dolor sit amet,
icon

Zaangażowanie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt u.Lorem ipsum dolor sit amet,
icon

Wiedza i doświadczenie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt u.Lorem ipsum dolor sit amet,

Masz pytania?

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Mosor i Oleksiak – Szeląg Adwokacka Spółka Partnerska z siedzibą w Krakowie, ul. Zbożowa 2/26, 30 – 002 Kraków, KRS: 0000735336, NIP: 9452220093. E-mail: kancelaria@mosoroleksiak.pl. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi.