Branża automatyzacja przemysłu

Branża automatyzacja przemysłu

Usługi prawne w branży automatyzacji przemysłu – pewność i profesjonalizm na każdym etapie.

Usługi prawne w branży automatyzacji przemysłu – pewność i profesjonalizm na każdym etapie.

Skontaktuj się

Automatyzacja przemysłu

Ochrona prawna Twojej innowacji w świecie automatyzacji

Prawo dla innowacji przemysłowych

Kancelaria Mosor i Oleksiak – Szeląg specjalizuje się w świadczeniu kompleksowych usług prawnych dla przedsiębiorstw z sektora automatyzacji przemysłowej. Działamy jako partner strategiczny, oferując wsparcie prawnicze dostosowane do unikalnych potrzeb naszych Klientów. Pomagamy w negocjacjach i sporządzaniu umów handlowych, umów o dostawę sprzętu i usług, umów licencyjnych, umów o współpracę badawczo-rozwojową i wiele innych, zapewniając ochronę interesów naszych klientów. Zapewniamy kompleksowe wsparcie w zakresie ochrony własności intelektualnej, w tym ochronę patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych… [rozwiń]
Kancelaria Mosor i Oleksiak – Szeląg specjalizuje się w świadczeniu kompleksowych usług prawnych dla przedsiębiorstw z sektora automatyzacji przemysłowej. Działamy jako partner strategiczny, oferując wsparcie prawnicze dostosowane do unikalnych potrzeb naszych Klientów. Pomagamy w negocjacjach i sporządzaniu umów handlowych, umów o dostawę sprzętu i usług, umów licencyjnych, umów o współpracę badawczo-rozwojową i wiele innych, zapewniając ochronę interesów naszych klientów. Zapewniamy kompleksowe wsparcie w zakresie ochrony własności intelektualnej, w tym ochronę patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz tajemnic handlowych. Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach sądowych oraz arbitrażowych, a także oferujemy usługi mediacji i negocjacji w celu rozwiązania sporów w sposób efektywny i korzystny. Zapewniamy kompleksową obsługę prawna w transakcjach przejęć, fuzji i restrukturyzacji, w tym due diligence, sporządzanie dokumentów transakcyjnych oraz negocjacje. Świadczymy wsparcie prawne w zakresie przepisów regulujących działalność przedsiębiorstw z sektora automatyzacji przemysłowej, zapewniając zgodność z wymogami prawnymi. Wsparcie prawne oferujemy dla producentów robotów przemysłowych (roboty przemysłowe, w tym roboty manipulacyjne, roboty montażowe, roboty spawalnicze itp.), dostawcą systemów automatyki przemysłowej (specjalizujących się w projektowaniu, instalacji i serwisowaniu systemów sterowania, PLC, SCADA oraz innych systemów automatyki przemysłowej), firmy integracyjne, które świadczą kompleksowe usługi integracji systemów automatyki przemysłowej, obejmujące projektowanie, programowanie, instalację i konserwację. producentów oprogramowania dla automatyzacji tworzących oprogramowanie dedykowane do sterowania procesami przemysłowymi, w tym oprogramowanie HMI, MES, CAD/CAM itp., dostawców rozwiązań IoT (Internetu rzeczy) dla przemysłu (umożliwiające monitorowanie, analizę i optymalizację procesów przemysłowych za pomocą sensorów, urządzeń połączonych z internetem itp.), firm inżynieryjnych (projektowanie i wdrażanie kompleksowych rozwiązań automatyzacji dla różnych branż przemysłowych), producentów urządzeń pomiarowych i kontrolnych (tworzących urządzenia pomiarowe, sensory, kamery wizyjne i inne narzędzia służące do monitorowania i kontroli procesów przemysłowych), firmy konsultingowe (usługi doradcze z zakresu automatyzacji przemysłowej, pomagając firmom w wyborze odpowiednich technologii i strategii), dostawcą usług serwisowych (usługi serwisowe, konserwacyjne i naprawcze dla instalacji i systemów automatyzacji przemysłowej), producentów urządzeń do wizualizacji i analizy danych, tworzących narzędzia i oprogramowanie do wizualizacji danych produkcyjnych oraz analizy efektywności procesów przemysłowych. [zwiń]

Więcej

Naszą misją jest świadczenie usług prawnych dla przedsiębiorstw z sektora przemysłu 4.0. dostosowanych do wyzwań nowoczesnego świata przemysłowego.

Usługi

Elastyczność, wsparcie i kompleksowe rozwiązania


01

Doradztwo prawne

w zakresie regulacji dotyczących automatyzacji procesów przemysłowych oraz pomoc i zapewnienie zgodności z przepisami dotyczącymi, własności intelektualnej, ochrony danych osobowych oraz cyberbezpieczeństwa.

02

Umowy handlowe

opracowywanie i negocjowanie umów handlowych z dostawcami i Klientami, umów licencyjnych, umów o współpracę badawczo-rozwojową i wiele innych.

03

Spory

reprezentowanie Klientów w sprawach sądowych i pozasądowych, w tym w przypadku sporów związanych z umowami handlowymi, własnością intelektualną oraz odszkodowaniami, a także oferujemy usługi mediacji i negocjacji w celu rozwiązania sporów w sposób efektywny i korzystny.

04

Ochrona Własności Intelektualnej

Zapewniamy kompleksowe wsparcie w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz ochronę patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz tajemnic handlowych.

01

Doradztwo prawne

w zakresie regulacji dotyczących automatyzacji procesów przemysłowych oraz pomoc i zapewnienie zgodności z przepisami dotyczącymi, własności intelektualnej, ochrony danych osobowych oraz cyberbezpieczeństwa.

02

Umowy handlowe

opracowywanie i negocjowanie umów handlowych z dostawcami i Klientami, umów licencyjnych, umów o współpracę badawczo-rozwojową i wiele innych.

03

Spory

reprezentowanie Klientów w sprawach sądowych i pozasądowych, w tym w przypadku sporów związanych z umowami handlowymi, własnością intelektualną oraz odszkodowaniami, a także oferujemy usługi mediacji i negocjacji w celu rozwiązania sporów w sposób efektywny i korzystny.

04

Ochrona Własności Intelektualnej

Zapewniamy kompleksowe wsparcie w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz ochronę patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz tajemnic handlowych.

FAQ


Najnowsze trendy prawne w obszarze automatyzacji przemysłu obejmują rozwój przepisów dotyczących bezpieczeństwa cyfrowego, ochrony danych osobowych, norm dotyczących sztucznej inteligencji oraz regulacji związanych z robotyzacją pracy. Przedsiębiorstwa muszą być świadome zmieniającego się środowiska prawno-technologicznego, aby skutecznie zarządzać ryzykiem i dostosować swoją działalność do nowych wymagań prawnych.

Kancelaria prawna może zapewnić wsparcie w dostosowaniu się do tych zmian poprzez świadczenie następujących usług:
1. Audyt prawny. Kancelaria może przeprowadzić szczegółową analizę obecnych praktyk i procedur przedsiębiorstwa, identyfikując obszary narażone na ryzyko związane z nowymi przepisami prawnymi.
2. Doradztwo w zakresie zgodności. Kancelaria może udzielić porad dotyczących zmian w przepisach oraz zaproponować strategie dostosowania się do nowych wymagań prawnych, w tym opracowanie polityk i procedur zgodnych z obowiązującym prawem.
3. Reprezentacja przed sądem i organami regulacyjnymi. W przypadku sporów związanych z interpretacją lub egzekwowaniem przepisów prawnych, kancelaria może reprezentować przedsiębiorstwo w kontaktach z organami regulacyjnymi oraz w procesach administracyjnych i sądowych.
4. Szkolenia i edukacja. Kancelaria może dostarczyć szkolenia dla pracowników przedsiębiorstwa dotyczące nowych przepisów i najlepszych praktyk związanych z automatyzacją przemysłu, aby zwiększyć świadomość i kompetencje w zakresie zgodności z prawem.
Dzięki temu wsparciu przedsiębiorstwa mogą skutecznie dostosować się do zmieniającego się otoczenia prawno-technologicznego i uniknąć potencjalnych ryzyk związanych z niezgodnością z przepisami.

W umowach dla sektora automatyzacji przemysłu istnieje kilka kluczowych elementów, które są szczególnie istotne dla zapewnienia klarowności, ochrony interesów i zminimalizowania ryzyka sporów. Oto najważniejsze z nich:
1. Opis zakresu usługi – precyzyjne określenie zakresu usługi automatyzacji przemysłowej, w tym specyfikacji technicznej, terminów wykonania, wszelkich ograniczeń lub wymagań dotyczących świadczenia usługi.
2. Warunki finansowe – ustalenie warunków płatności za wykonane usługi, w tym terminów płatności, stawek godzinowych lub jednorazowych opłat oraz ewentualnych np. kar za opóźnienia w realizacji.
3. Własność intelektualna – jasne określenie praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich, patentów, oprogramowania, wynalazków i innych innowacji, które mogą powstać w trakcie realizacji umowy.
4. Gwarancje i zabezpieczenia – ustalenie warunków gwarancji na wykonane prace, w tym okresu trwania gwarancji oraz procedur naprawy usterek. Ponadto, możliwość wymagania zabezpieczeń finansowych, takich jak kaucje czy listy gwarancyjne.
5. Odpowiedzialność za szkody – określenie zakresu odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone w trakcie świadczenia usług, w tym ograniczenia odpowiedzialności oraz procedury zgłaszania i rozpatrywania reklamacji.
6. Postanowienia dotyczące rozwiązywania sporów – ustalenie procedur rozwiązywania sporów, w tym ewentualnego arbitrażu czy mediacji, oraz właściwości sądowej w przypadku konieczności rozstrzygnięcia sporu przed sądem.
7. Postanowienia dotyczące odstąpienia i rozwiązania umowy – ustalenie warunków, w których umowa może zostać rozwiązana, w tym ewentualne kary umowne za naruszenie warunków umowy.
8. Klauzule poufności – włączenie klauzul poufności, które mają na celu ochronę poufności informacji przekazywanych w związku z umową, oraz ograniczenie ujawniania tych informacji osobom trzecim.
9. Postanowienia dotyczące współpracy – określenie warunków współpracy między stronami umowy, w tym wymiany informacji, harmonogramu prac oraz obowiązków każdej ze stron.

Uwzględnienie tych kluczowych elementów w umowach dla sektora automatyzacji przemysłu może pomóc w zapewnieniu klarowności, ochrony interesów stron oraz zminimalizowaniu ryzyka sporów prawnych. Warto również skorzystać z pomocy doświadczonej kancelarii prawnej w procesie opracowywania i negocjowania umowy, aby upewnić się, że wszystkie istotne kwestie zostały należycie uregulowane.

Kancelaria może pomóc przedsiębiorstwom w branży automatyzacji przemysłu w zabezpieczeniu ich praw własności intelektualnej oraz zapewnieniu zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i cyberbezpieczeństwa poprzez:
1. Opracowywanie i wdrażanie polityk ochrony własności intelektualnej (IP) – kancelaria może pomóc w tworzeniu strategii ochrony IP, w tym patentów, znaków towarowych i praw autorskich, oraz w monitorowaniu i egzekwowaniu tych praw w przypadku naruszeń.
2. Audyt zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i cyberbezpieczeństwa – kancelaria może przeprowadzić kompleksowy audyt, aby ocenić zgodność przedsiębiorstwa z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, takimi jak RODO (GDPR) oraz wymogami cyberbezpieczeństwa, i zaproponować odpowiednie działania naprawcze.
3. Opracowywanie i negocjowanie umów – kancelaria może pomóc w opracowywaniu i negocjowaniu umów z kontrahentami, partnerami biznesowymi i dostawcami, w tym umów dotyczących własności intelektualnej, ochrony danych osobowych i cyberbezpieczeństwa.
4. Szkolenia pracowników – kancelaria może przeprowadzić szkolenia dla pracowników dotyczące ochrony własności intelektualnej, zasad przetwarzania danych osobowych i praktyk cyberbezpieczeństwa, aby zwiększyć świadomość i zapobiec incydentom naruszenia danych.
5. Reprezentacja przed organami regulacyjnymi i sądami – w przypadku sporów lub postępowań administracyjnych związanych z ochroną danych osobowych, cyberbezpieczeństwem lub własnością intelektualną, kancelaria może reprezentować przedsiębiorstwo przed odpowiednimi organami regulacyjnymi lub sądami.

Zespół

Specjaliści
od branży automatyzacji przemysłu

Udzielamy porad prawnych, sporządzamy opinie prawne, prowadzimy sprawy sądowe z zakresu wielu dziedzin prawa.
Udzielamy porad prawnych, sporządzamy opinie prawne, prowadzimy sprawy sądowe z zakresu wielu dziedzin prawa.
Udzielamy porad prawnych, sporządzamy opinie prawne, prowadzimy sprawy sądowe z zakresu wielu dziedzin prawa.

Adwokat partner

Elżbieta Mosor

WIĘCEJ

Radca prawny

Mateusz Tomczyk

WIĘCEJ

Radca prawny

Mateusz Mosor

WIĘCEJ

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Mosor i Oleksiak – Szeląg Adwokacka Spółka Partnerska z siedzibą w Krakowie, ul. Zbożowa 2/26, 30 – 002 Kraków, KRS: 0000735336, NIP: 9452220093. E-mail: kancelaria@mosoroleksiak.pl. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi.