Branża produkcja

Branża produkcja

Odpowiedzialne doradztwo prawne dla rozwoju i bezpieczeństwa w branży produkcyjnej.

Odpowiedzialne doradztwo prawne dla rozwoju i bezpieczeństwa w branży produkcyjnej.

Skontaktuj się

Produkcja

Silna ochrona prawna dla Twojej produkcji

Prawna pewność dla produkcji doskonałej

Kancelaria Mosor i Oleksiak – Szeląg zapewnia kompleksową obsługę prawna dla przedsiębiorców z branży produkcyjnej. Oferujemy wyspecjalizowane doradztwo prawne, dostosowane do unikatowych potrzeb Twojego biznesu i poparte szerokim i długoletnim doświadczeniem w obsłudze prawnej sektora produkcyjnego. Opiekę prawną i wsparcie prawne dedykujemy dla producentów zajmują się wytwarzaniem różnorodnych produktów, począwszy od dóbr konsumenckich, przez produkty przemysłowe, aż po wyroby specjalistyczne, dostawców (zajmujących się dostarczaniem surowców, materiałów, komponentów i usług niezbędnych do produkcji), dystrybutorów, podmiotów produkcyjnych… [rozwiń]
Kancelaria Mosor i Oleksiak – Szeląg zapewnia kompleksową obsługę prawna dla przedsiębiorców z branży produkcyjnej. Oferujemy wyspecjalizowane doradztwo prawne, dostosowane do unikatowych potrzeb Twojego biznesu i poparte szerokim i długoletnim doświadczeniem w obsłudze prawnej sektora produkcyjnego. Opiekę prawną i wsparcie prawne dedykujemy dla producentów zajmują się wytwarzaniem różnorodnych produktów, począwszy od dóbr konsumenckich, przez produkty przemysłowe, aż po wyroby specjalistyczne, dostawców (zajmujących się dostarczaniem surowców, materiałów, komponentów i usług niezbędnych do produkcji), dystrybutorów, podmiotów produkcyjnych z sektorów przemysłowych (przemysł motoryzacyjny, chemiczny, elektroniczny, spożywczy, budowlany, farmaceutyczny, tekstylny, energetyczny), startupów i firm technologicznych, inwestorów i fundusze private equity prowadzące transakcje fuzji i przejęć w branży produkcyjnej. Usługi prawne dla branży produkcyjnej obejmują szeroki zakres obszarów, które wspierają działalność przedsiębiorstw produkcyjnych. Doradztwo prawne, jakie oferujemy skupia się głównie w zakresie regulacji prawnych obowiązujących przepisów prawa dotyczących produkcji, bezpieczeństwa produktów, norm jakościowych, ochrony środowiska. Zajmujemy się także opracowywaniem i negocjowanie umów: handlowych, dystrybucyjnych, agencyjnych, umów z dostawcami i odbiorcami, umów licencyjnych, umów outsourcingowych itp., ochrona własności intelektualnej, doradztwem w zakresie ochrony znaków towarowych, patentów, wzorów użytkowych i praw autorskich, a także reprezentowaniem przedsiębiorstw w sprawach dotyczących naruszeń praw własności intelektualnej. Reprezentujemy sektor produkcji w sporach sądowych dotyczących umów handlowych, odszkodowań, ubezpieczeń, prawa pracy. Wspieramy producentów w identyfikowaniu i minimalizowaniu ryzyka prawno-finansowego oraz zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi i normami branżowymi. Pomagamy w procesach fuzji, przejęć, restrukturyzacji, joint venture oraz w kwestiach związanych z finansowaniem przedsiębiorstw produkcyjnych. Oferujemy także doradztwo w zakresie zatrudnienia i prawa pracy, w tym umów o pracę, regulaminów pracy, zatrudniania cudzoziemców, reprezentowanie przedsiębiorstw w sporach z pracownikami, kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. [zwiń]

Więcej

Dążymy do świadczenia wysokiej jakości usług, opartych na dogłębnej znajomości przepisów prawa oraz zapewnieniu bezpieczeństwa w procesie produkcyjnym.

Usługi

Przejrzystość, odpowiedzialność i bezpieczeństwo prawne dla produkcji


01

Doradztwo w zakresie regulacji prawnych

Świadczymy usługi doradcze dotyczące przepisów prawnych regulujących produkcję, w tym prawa pracy, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, dotacji unijnych oraz regulacji branżowych. Zapewniamy wsparcie w zakresie zgodności z przepisami prawa oraz standardami branżowymi, w tym w przypadku audytów i kontroli.

02

Negocjacje i sporządzanie umów

Pomagamy w negocjacjach i sporządzaniu umów handlowych, dystrybucyjnych, dostawczych oraz umów z dostawcami i odbiorcami. Staramy się polubownie przez negocjacje rozwiązać spory. Sporządzamy regulaminy wewnętrzne, niezbędne polityki oraz wdrażamy RODO.

03

Reprezentacja w sporach

Zapewniamy wsparcie prawnie w przypadku sporów sądowych i administracyjnych związanych z umowami, odszkodowaniami, o zapłatę, regulacjami branżowymi, prawem pracy, ochroną własności intelektualnej, z dostawcami i odbiorcami, związanych z naruszeniem przepisów dotyczących emisji, odpadów, czy innych norm środowiskowych, związanych z nieuczciwą konkurencją, naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa lub praktykami antykonkurencyjnymi oraz w przypadku kontroli czy inspekcji – spory dotyczące interpretacji przepisów prawa lub kar administracyjnych.

04

Ochrona Własności Intelektualnej

Pomagamy w zabezpieczeniu i ochronie praw własności intelektualnej, w tym patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i praw autorskich oraz sporów dotyczących naruszenia praw autorskich, znaków towarowych, patentów lub wzorów użytkowych.

01

Doradztwo w zakresie regulacji prawnych

Świadczymy usługi doradcze dotyczące przepisów prawnych regulujących produkcję, w tym prawa pracy, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, dotacji unijnych oraz regulacji branżowych. Zapewniamy wsparcie w zakresie zgodności z przepisami prawa oraz standardami branżowymi, w tym w przypadku audytów i kontroli.

02

Negocjacje i sporządzanie umów

Pomagamy w negocjacjach i sporządzaniu umów handlowych, dystrybucyjnych, dostawczych oraz umów z dostawcami i odbiorcami. Staramy się polubownie przez negocjacje rozwiązać spory. Sporządzamy regulaminy wewnętrzne, niezbędne polityki oraz wdrażamy RODO.

03

Reprezentacja w sporach

Zapewniamy wsparcie prawnie w przypadku sporów sądowych i administracyjnych związanych z umowami, odszkodowaniami, o zapłatę, regulacjami branżowymi, prawem pracy, ochroną własności intelektualnej, z dostawcami i odbiorcami, związanych z naruszeniem przepisów dotyczących emisji, odpadów, czy innych norm środowiskowych, związanych z nieuczciwą konkurencją, naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa lub praktykami antykonkurencyjnymi oraz w przypadku kontroli czy inspekcji – spory dotyczące interpretacji przepisów prawa lub kar administracyjnych.

04

Ochrona Własności Intelektualnej

Pomagamy w zabezpieczeniu i ochronie praw własności intelektualnej, w tym patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i praw autorskich oraz sporów dotyczących naruszenia praw autorskich, znaków towarowych, patentów lub wzorów użytkowych.

FAQ


Współpraca z dostawcami i partnerami handlowymi w branży produkcyjnej wymaga uważnego zarządzania umowami oraz świadomego podejścia do ochrony interesów przedsiębiorstwa. Dobrze skonstruowana umowa minimalizuje ryzyko sporów i konfliktów, a także prowadzi do budowania trwałych relacji biznesowych opartych na zaufaniu i współpracy. Elementy, które powinny zostać uwzględnione w umowie są następujące.
1. Dokładne określenie warunków umowy:
Przedsiębiorstwo powinno precyzyjnie określić warunki umowy, w tym zakres dostaw, terminy płatności, standardy jakości, oraz odpowiedzialność za ewentualne usterki czy opóźnienia w dostawach. Unikanie ogólników i jednoznaczne sformułowanie każdej klauzuli umowy może zapobiec potencjalnym nieporozumieniom i sporom w przyszłości.
2. Zabezpieczenie interesów prawnych:
Umowy powinny zawierać klauzule zabezpieczające interesy przedsiębiorstwa, takie jak klauzule dotyczące odpowiedzialności za szkody, ubezpieczenia, klauzule poufności czy klauzule dotyczące przeniesienia własności. Dbałość o te kwestie może chronić przedsiębiorstwo przed potencjalnymi stratami finansowymi lub dotyczącymi reputacji firmy.
3. Uwzględnienie zmiennej koniunktury rynkowej:
Umowy powinny być elastyczne i uwzględniać zmienne warunki rynkowe oraz ewentualne zmiany w przepisach prawnych. Klauzule umowne powinny pozwalać na renegocjację warunków umowy w przypadku zmiany okoliczności, co zapewnia przedsiębiorstwu większą elastyczność i możliwość dostosowania się do zmieniających się warunków rynkowych.
4. Wybór odpowiednich rozwiązań sporów:
Umowy powinny zawierać także klauzule dotyczące rozwiązywania sporów, określające sposób postępowania w przypadku ewentualnych konfliktów. Alternatywne metody rozwiązywania sporów, takie jak mediacja czy arbitraż, mogą być skutecznym i szybkim sposobem rozwiązania sporów bez konieczności angażowania się w długotrwałe i kosztowne postępowania sądowe.
5. Regularna aktualizacja umów:
Wraz z rozwojem przedsiębiorstwa i zmieniającymi się warunkami rynkowymi, umowy powinny być regularnie aktualizowane i dostosowywane do obecnych potrzeb i wymagań. Regularna rewizja umów może pomóc w identyfikacji potencjalnych zagrożeń i minimalizacji ryzyka prawnych.

Ochrona środowiska staje się z roku na rok coraz ważniejszym aspektem działalności przedsiębiorstw produkcyjnych, które są zobowiązane do zwracania uwagi na minimalizację negatywnego wpływu swojej produkcji na otoczenie. W kontekście emisji, gospodarki odpadami i recyklingu, przedsiębiorstwa mają określone prawa i obowiązki, których przestrzeganie ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia zgodności z przepisami prawnymi oraz uniknięcia potencjalnych konsekwencji naruszenia tych przepisów. W celu zobrazowania zakresu odpowiedzialności prawnej przedsiębiorstwa produkcyjnego poniżej opisane są ważniejsze obowiązki przedsiębiorstwa produkcyjnego oraz ewentualny konsekwencje nieprzestrzegania tych obowiązków, z zastrzeżeniem, że zakres ten nie jest wyczerpujący.

Obowiązki przedsiębiorstwa produkcyjnego:
1. Obowiązek przestrzegania norm dotyczących emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody i gleby, określonych w przepisach prawa krajowego oraz unijnego.
2. Obowiązek stosowania najlepszych dostępnych technik (BAT) w celu minimalizacji negatywnego wpływu działalności produkcyjnej na środowisko.
3. Obowiązek prowadzenia działań zmierzających do ograniczenia ilości i szkodliwości odpadów, w tym segregacji i recyklingu materiałów.
4. Obowiązek dokonywanie sprawozdań środowiskowych w ramach Bazy Danych Odpadkowych (BDO).
5. Obowiązek regularnego monitorowania emisji zanieczyszczeń i składania raportów dotyczących wpływu działalności na środowisko.
6. Obowiązek regularnego uiszczania opłaty za emisję zanieczyszczeń oraz korzystanie z zasobów naturalnych.
7. Obowiązek prowadzenia pomiarów np. ścieków wprowadzanych do wód lub emisji do powietrza.
8. Obowiązek rejestracji w Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) oraz rozliczania z zanieczyszczeń dotyczący wszystkich podmiotów, które podczas korzystania ze środowiska wprowadzają do powietrza gazy cieplarniane i inne substancje np. w przypadku firm, których siedziba jest ogrzewana, lub w której korzysta się z samochodów spalinowych.
9. Obowiązek prowadzenia różnego rodzaju rejestrów i sprawozdań.
10. Obowiązek uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, zezwoleń, pozwoleń, uzgodnień, zgłoszeń, itp.

Konsekwencje naruszenia przepisów:
1. Kara finansowa: Przedsiębiorstwo może zostać ukarane wysoką grzywną lub karą pieniężną za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska,
2. Sankcje administracyjne: Organizacja może zostać nałożone sankcje administracyjne, takie jak zawieszenie działalności lub cofnięcie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej,
3. Utrata reputacji: Naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska może prowadzić do utraty zaufania klientów, partnerów biznesowych i społeczności lokalnej, co może negatywnie wpłynąć na wizerunek przedsiębiorstwa,
4. Odpowiedzialność cywilna i karna: Przedsiębiorstwo może być poddane odpowiedzialności cywilnej lub karnej za szkody wyrządzone środowisku lub zdrowiu ludzi w wyniku naruszenia przepisów dotyczących ochrony środowiska.

W związku z tym, aby uniknąć potencjalnych konsekwencji naruszenia przepisów dotyczących ochrony środowiska, przedsiębiorstwa produkcyjne powinny regularnie monitorować swoją działalność, wdrażać odpowiednie środki zaradcze i dostosowywać się do zmieniających się przepisów prawnych.

Każde przedsiębiorstwo niesie za sobą pewne ryzyko związane z prowadzeniem działalności. Zgodnie z brzmieniem przepisu zawartego w art. 435 § 1 kodeksu cywilnego, osoby prowadzące przedsiębiorstwo lub zakład wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody (pary, gazu, elektryczności, paliw płynnych itp.) ponoszą odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu, wyrządzoną komukolwiek w wyniku działalności (ruchu) swojego przedsiębiorstwa lub zakładu, chyba że szkoda wystąpiła wskutek siły wyższej lub wyłącznie z winy poszkodowanego lub osób trzecich.

Przepis art. 435 kodeksu cywilnego ma na celu nakłonienie osób prowadzących przedsiębiorstwa lub zakłady do podejmowania działań mających na celu minimalizację ryzyka wystąpienia szkód oraz do zachowania odpowiedzialności za wszelkie potencjalne szkody. Przestrzeganie zatem przepisów dotyczących bezpieczeństwa i standardów jakości jest kluczowym elementem działalności każdego przedsiębiorstwa.

Opisana regulacja ma zastosowanie także do przedsiębiorstw lub zakładów zajmujących się produkcją lub używaniem środków wybuchowych. Oznacza to, że osoby prowadzące tego rodzaju działalność również ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z ich działalności, chyba że zdarzenie było niezależne od ich woli lub było spowodowane działaniem osób trzecich.

Podsumowując należy wskazać, że regulacja zawarta w artykule 435 kodeksu cywilnego nakłada na osoby prowadzące przedsiębiorstwo odpowiedzialności za szkody wyrządzone w wyniku ich działalności. Przestrzeganie przepisów oraz podejmowanie działań mających na celu minimalizację ryzyka są kluczowymi elementami w kontekście zapewnienia zgodności z przepisem art. 435 i zapobieżenia potencjalnym szkodom.

Zespół

Specjaliści
od branży produkcji

Udzielamy porad prawnych, sporządzamy opinie prawne, prowadzimy sprawy sądowe z zakresu wielu dziedzin prawa.
Udzielamy porad prawnych, sporządzamy opinie prawne, prowadzimy sprawy sądowe z zakresu wielu dziedzin prawa.
Udzielamy porad prawnych, sporządzamy opinie prawne, prowadzimy sprawy sądowe z zakresu wielu dziedzin prawa.

Adwokat partner

Elżbieta Mosor

WIĘCEJ

Radca prawny

Mateusz Tomczyk

WIĘCEJ

Adwokat partner

Magdalena Oleksiak-Szeląg

WIĘCEJ

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Mosor i Oleksiak – Szeląg Adwokacka Spółka Partnerska z siedzibą w Krakowie, ul. Zbożowa 2/26, 30 – 002 Kraków, KRS: 0000735336, NIP: 9452220093. E-mail: kancelaria@mosoroleksiak.pl. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi.