Branża nieruchomości

Branża nieruchomości

Od transakcji po rozstrzyganie sporów – stworzymy solidny fundament dla Twoich sukcesów w świecie nieruchomości.

Od transakcji po rozstrzyganie sporów – stworzymy solidny fundament dla Twoich sukcesów w świecie nieruchomości.

Skontaktuj się

Nieruchomości

Otocz swoją inwestycję solidnymi podstawami prawnymi

Wnikliwe i kompleksowe wsparcie w obrocie nieruchomościami

Od wielu lat Kancelaria Mosor i Oleksiak – Szeląg wspiera rynek nieruchomości, który stale wymaga odpowiedniej reakcji prawnej w związku z krzyżującymi się kryzysami, wzlotami i wyzwaniami. Jesteśmy oparciem dla deweloperów, podmiotów inwestujących w nieruchomości, wykonawców budowlanych, wspólnot mieszkaniowych i zarządców nieruchomościami, właścicieli nieruchomości, przedsiębiorców zarządzających apartamentami pod wynajem lub obracających nieruchomościami (house flipping), a także wspieramy właścicieli w odzyskiwaniu nieruchomości. Służymy swoim doświadczeniem w zakresie analizy dokumentów niezbędnych do transakcji (audyt stanu prawnego nieruchomości),… [rozwiń]
Od wielu lat Kancelaria Mosor i Oleksiak – Szeląg wspiera rynek nieruchomości, który stale wymaga odpowiedniej reakcji prawnej w związku z krzyżującymi się kryzysami, wzlotami i wyzwaniami. Jesteśmy oparciem dla deweloperów, podmiotów inwestujących w nieruchomości, wykonawców budowlanych, wspólnot mieszkaniowych i zarządców nieruchomościami, właścicieli nieruchomości, przedsiębiorców zarządzających apartamentami pod wynajem lub obracających nieruchomościami (house flipping), a także wspieramy właścicieli w odzyskiwaniu nieruchomości. Służymy swoim doświadczeniem w zakresie analizy dokumentów niezbędnych do transakcji (audyt stanu prawnego nieruchomości), bezpośrednio lub pośrednio negocjujemy warunki kontraktów sprzedaży nieruchomości, sporządzamy i analizujemy umowy (umowy przedwstępne, rezerwacyjne, deweloperskie, umowy na wykonawstwo budowlane lub wykończeniowe, umowy najmu, dzierżawy, umowy o zarządzanie nieruchomością), a także udzielamy pomocy prawnej w regulowaniu stanu prawnego nieruchomości, w tym reprezentujemy podmioty w sporach sądowych i wieczystoksięgowych. Posiadamy również doświadczenie w regulowaniu spraw dotyczących ograniczonych praw rzeczowych (służebności, zastrzeżenia w księdze wieczystej, zastaw i hipoteka). Uczestniczyliśmy w transakcjach zbycia nieruchomości dla deweloperów, sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład przedsiębiorstwa, obejmujący również skomplikowany sposób spłaty, sprzedaży nieruchomości z dużym obciążeniami hipotecznymi, przeprowadzaliśmy postępowania dotyczące wydobycia nieruchomości przez skargę pauliańską, nabycia przez zasiedzenie lub dotyczące zniesienia współwłasności pomiędzy współwłaścicielami, w tym ze Skarbem Państwa, przeprowadziliśmy wiele regulacji stanów prawnych nieruchomości, które wymagały przeprowadzenia wcześniej przykładowo postępowań spadkowych i uregulowania księgi wieczystej lub doprowadziliśmy do zawarcia ugody na podstawie której, nasi Klienci nabyli nieruchomość na własność. [zwiń]

Więcej

Nasza misją jest to, aby jako Kancelaria być partnerem, który pomaga w budowaniu solidnych fundamentów na rynku nieruchomościowym.

Usługi

Profesjonalizm, doświadczenie, partnerstwo i kompleksowe rozwiązania prawne


01

Udział w transakcji nabycia i zbycia nieruchomości

Analizujemy stan prawny nieruchomości (audyt), sporządzamy niezbędne dokumenty, takie jak porozumienia i protokoły, negocjujemy warunki umowy nabycia lub zbycia nieruchomości, sporządzamy i analizujemy umowy, bierzemy udział przy podpisywaniu umowy, usuwamy niezgodności w księgach wieczystych.

02

Umowy

Sporządzanie i analiza umów przedwstępnych, rezerwacyjnych, deweloperskich, umowy na wykonawstwo budowlane lub wykończeniowe, umów najmu, dzierżawy, umów o zarządzanie nieruchomością, umów o ustanowienie służebności lub jej zniesienie.

03

Spory sądowe

Reprezentacja w postępowaniach o zniesienie współwłasności nieruchomości, uregulowanie stanu prawnego nieruchomości, zasiedzenie, dział spadku lub podział majątku wspólnego przedmiotem, którego jest nieruchomość, niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy na wykonawstwo budowlane lub wykończeniowe, o ustanowienie lub zniesienie służebności, uzgodnienie księgi wieczystej z rzeczywistym stanem, wykonanie umowy przedwstępnej nabycia, o naruszenie własności lub prawa posiadania, a także postępowaniach dotyczących egzekucji z nieruchomości, czy roszczeń z praw lub obowiązków wynikających z umów, których przedmiotem są nieruchomości.

04

Postępowanie administracyjne

Wsparcie prawne inwestycji budowlanej w procesie administracyjnym, w tym doradztwo oraz przygotowanie wniosków i podań lub reprezentacja w postępowaniu administracyjny dotyczącym uzyskania zgód, pozwoleń i decyzji, zaskarżenia orzeczeń wydanych przez organy administracyjne, sporządzenie skargi do sądu administracyjnego lub reprezentacja przed sądem administracyjnym lub NSA.

01

Udział w transakcji nabycia i zbycia nieruchomości

Analizujemy stan prawny nieruchomości (audyt), sporządzamy niezbędne dokumenty, takie jak porozumienia i protokoły, negocjujemy warunki umowy nabycia lub zbycia nieruchomości, sporządzamy i analizujemy umowy, bierzemy udział przy podpisywaniu umowy, usuwamy niezgodności w księgach wieczystych.

02

Umowy

Sporządzanie i analiza umów przedwstępnych, rezerwacyjnych, deweloperskich, umowy na wykonawstwo budowlane lub wykończeniowe, umów najmu, dzierżawy, umów o zarządzanie nieruchomością, umów o ustanowienie służebności lub jej zniesienie.

03

Spory sądowe

Reprezentacja w postępowaniach o zniesienie współwłasności nieruchomości, uregulowanie stanu prawnego nieruchomości, zasiedzenie, dział spadku lub podział majątku wspólnego przedmiotem, którego jest nieruchomość, niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy na wykonawstwo budowlane lub wykończeniowe, o ustanowienie lub zniesienie służebności, uzgodnienie księgi wieczystej z rzeczywistym stanem, wykonanie umowy przedwstępnej nabycia, o naruszenie własności lub prawa posiadania, a także postępowaniach dotyczących egzekucji z nieruchomości, czy roszczeń z praw lub obowiązków wynikających z umów, których przedmiotem są nieruchomości.

04

Postępowanie administracyjne

Wsparcie prawne inwestycji budowlanej w procesie administracyjnym, w tym doradztwo oraz przygotowanie wniosków i podań lub reprezentacja w postępowaniu administracyjny dotyczącym uzyskania zgód, pozwoleń i decyzji, zaskarżenia orzeczeń wydanych przez organy administracyjne, sporządzenie skargi do sądu administracyjnego lub reprezentacja przed sądem administracyjnym lub NSA.

FAQ


Na mocy przepisu art. 16 ust. 2. ustawy o księgach wieczystych i hipotece w księdze wieczystej mogą przez wpis ujawniane mogą być w szczególności następujące prawa osobiste i roszczenia.
1. Prawo najmu lub dzierżawy, prawo odkupu lub pierwokupu, prawo dożywocia;
2. Roszczenie o przeniesienie własności nieruchomości lub użytkowania wieczystego albo o ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego; dotyczy to także roszczeń przyszłych;
3. Roszczenie wynikające z określenia zarządu lub sposobu korzystania z nieruchomości przez współwłaścicieli lub wie- czystych użytkowników;
4. Roszczenie współwłaścicieli wyłączające uprawnienie do zniesienia współwłasności;
5. Wierzytelności banku hipotecznego zabezpieczone hipoteką;
6. Prawo z umowy timeshare, o którym mowa w ustawie z dnia 16 września 2011 r. o timeshare.
Powyższy katalog wskazanych praw osobistych i roszczeń jest przykładowy, albowiem przepisy ustawy mogą pozwalać na umieszczenie innych praw i roszczeń.

Umowa przedwstępna zakupu nieruchomości nie musi być zawarta w formie aktu notarialnego, ponieważ umowa przedwstępna nie przenosi prawa własności. Pamiętać jednak należy, że zawarcie umowy u notariusza wywoła inne, silniejsze skutki prawne niż tylko zwykła umowa pisemna zawarta między stronami. Umowa przedwstępna nabycia nieruchomości zawarta w formie aktu notarialnego uprawnia strony do dochodzenia przed sądem przeniesienia prawa własności na warunkach wskazanych w tej umowie. Z kolei zawarcie umowy w formie pisemnej (spisanie jej przez strony bez udziału notariusza) wywołuje jedynie skutki w postaci możliwości dochodzenia odszkodowania w związku ze stratami jakie poniosła jedna ze stron w związku z tym, że nie doszło do zawarcia umowy przyrzeczonej, czyli finalnej umowy, która przeniosłaby prawo własności nieruchomości na druga stronę transakcji. Ponadto mając na uwadze, że zakup czy sprzedaż nieruchomości to zazwyczaj jedna z ważniejszych decyzji w życiu oraz z uwagi na to, że umowa przedwstępna dla swej skuteczności powinna zawierać w swojej treści wszystkie istotne warunki (postanowienia umowne) właściwe dla umowy przyrzeczonej rekomendujemy, aby umowę zawrzeć przed notariuszem w formie aktu notarialnego, a wcześniej przeanalizować projekt aktu notarialnego ze swoim prawnikiem. Spisanie umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego daje także możliwość wpisania roszczenia zakupu nieruchomości do księgi wieczystej.

Zasiedzenie nieruchomości może być niemożliwe w kilku sytuacjach, w tym:
1. Brak nieprzerwanego posiadania – zasiedzenie wymaga nieprzerwanego posiadania nieruchomości przez 20 lat w dobrej wierze lub 30 lat w złej wierze. Jeśli posiadanie było przerwane lub nie było kontynuowane przez cały ten okres, zasiedzenie może być niemożliwe.
2. Posiadanie zależne – gdy posiadacz nieruchomości ma jedynie stosunek dzierżawy lub najmu, a nie posiadanie samoistne, czyli że nie włada nieruchomością tak jak właściciel (nieruchomość została wydana posiadaczowi zależnemu na mocy umowy z właścicielem). Natomiast jeśli najemca lub dzierżawca np. przestał płacić czynsz, a właściciel zaniechał dochodzenia roszczeń i jednocześnie minął czas na zasiedzenie 30 lat od momentu, gdy posiadacz zależny zaczął zachowywać się jak posiadacz samoistny to zasiedzenie będzie możliwe.
3. Niemożliwe jest zasiedzenie w przypadkach, na które nie pozwalają przepisy prawa jak np. grunty pod wodami, i co zasady drogi publiczne (z małymi wyjątkami), cmentarze.

Zespół

Specjaliści
od branży nieruchomości

Udzielamy porad prawnych, sporządzamy opinie prawne, prowadzimy sprawy sądowe z zakresu wielu dziedzin prawa.
Udzielamy porad prawnych, sporządzamy opinie prawne, prowadzimy sprawy sądowe z zakresu wielu dziedzin prawa.
Udzielamy porad prawnych, sporządzamy opinie prawne, prowadzimy sprawy sądowe z zakresu wielu dziedzin prawa.

Adwokat partner

Elżbieta Mosor

WIĘCEJ

Radca prawny

Mateusz Mosor

WIĘCEJ

Aplikant adwokacki

Justyna Kurek

WIĘCEJ

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Mosor i Oleksiak – Szeląg Adwokacka Spółka Partnerska z siedzibą w Krakowie, ul. Zbożowa 2/26, 30 – 002 Kraków, KRS: 0000735336, NIP: 9452220093. E-mail: kancelaria@mosoroleksiak.pl. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi.