Sukcesja w jednoosobowej działalności gospodarczej

Śmierć przedsiębiorcy prowadzącego samodzielnie działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG nie musi oznaczać końca funkcjonowania przedsiębiorstwa. Przepisy ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw umożliwiają sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa po śmierci osoby fizycznej, a następnie jego przejęcie przez spadkobierców.

Jak ustanowić zarządcę sukcesyjnego?

W przypadku zamiaru ustanowienia zarządcy sukcesyjnego za życia przedsiębiorcy, wystarczające będzie złożenie oświadczenia w formie pisemnej lub elektronicznej o powołaniu wskazanej przez siebie osoby na zarządcę sukcesyjnego. Następnie osoba powołana przez przedsiębiorcę musi wyrazić zgodę na pełnienie tej funkcji. Ostatnim krokiem jest dokonanie zmiany wpisu poprzez wpisanie zarządcy sukcesyjnego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Jeżeli do chwili śmierci przedsiębiorca nie wskazał osoby, która ma pełnić funkcje zarządcy sukcesyjnego, mogą to zrobić jego następcy prawni, w tym że procedura jest bardziej skomplikowana.

Po śmierci przedsiębiorcy, zarządcę sukcesyjnego może powołać:

  • małżonek przedsiębiorcy, któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku lub
  • spadkobierca ustawowy przedsiębiorcy, który przyjął spadek albo spadkobierca testamentowy przedsiębiorcy, który przyjął spadek, albo
  • zapisobierca windykacyjny, który przyjął zapis windykacyjny, jeżeli zgodnie z ogłoszonym testamentem przysługuje mu udział w przedsiębiorstwie w spadku.

Jednak wówczas powołanie zarządcy wymaga zachowania formy aktu notarialnego i poza zgodą osoby mającej zostać zarządcą sukcesyjnym niezbędna jest zgoda osób, które posiadają więcej niż 85% udziału w przedsiębiorstwie w spadku. Spadkobiercy mają możliwość podjęcia powyższych czynności najpóźniej w terminie dwóch miesięcy od dnia śmierci przedsiębiorcy.

Kto może zostać zarządcą sukcesyjnym?

Na zarządcę sukcesyjnego może zostać powołana osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych, zatem nie może nim zostać spółka. Może nim zostać także wskazany przez przedsiębiorcę prokurent, co do którego zastrzeże, że z chwilą śmierci taki prokurent ma się stać zarządcą sukcesyjnym.

Funkcji tej nie może natomiast pełnić osoba, wobec której prawomocnie orzeczono zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie przepisów prawa upadłościowego lub środek karny albo środek zabezpieczający w postaci zakazu prowadzenia określonej działalności gospodarczej, obejmujący działalność gospodarczą wykonywaną przez przedsiębiorcę lub działalność gospodarczą w zakresie zarządu majątkiem.

Jakie są korzyści ustanowienia zarządcy sukcesyjnego

W razie śmierci przedsiębiorcy, ustanowiony zarządca sukcesyjny jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw przedsiębiorstwa w spadku co do zasady do momentu ustalenia kręgu spadkobierców i dokonania działu spadku. Do tego czasu zarządca sukcesyjny jest umocowany do czynności sądowych i pozasądowych, działając w imieniu własnym, ale na rachunek właściciela przedsiębiorstwa w spadku. Zarządca sukcesyjny dokonuje czynności w ramach zwykłego zarządu, a w przypadku działań, które przekraczałyby ten zakres, za zgodą wszystkich właścicieli przedsiębiorstwa w spadku. W razie braku takiej zgody, konieczne będzie zezwolenie sądu ma podjęcie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu.


Autor

Masz dodatkowe pytania lub chcesz uzyskać opinię prawną, czy też stworzyć dokumenty dotyczące zatrudnienia w formie pracy zdalnej?

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

Skontaktuj się