Przedsiębiorstwa i biznes

Rejestracja firmy

Rozpoczynasz własny biznes lub potrzebujesz zmiany w zakresie formy prowadzonej działalności? Nasi doświadczeni prawnicy pomogą Ci przejść przez wszystkie etapy rejestracji. Dzięki naszemu wsparciu, zaoszczędzisz czas i unikniesz zbędnych formalności, które załatwimy dla Ciebie.

01

Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej

Nasi prawnicy udzielają wsparcia w wypełnianiu dokumentów rejestracyjnych, uzyskiwaniu NIP, a także udzielają porad w zakresie korzyści i obowiązków związanych z prowadzeniem jednoosobowej firmy.

02

Rejestracja spółki osobowej

Świadczymy usługi związane z rejestracją spółek osobowych, skupiając się na potrzebach przedsiębiorców planujących prowadzenie działalności w tej formie organizacyjnej (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna). Pomagamy w przygotowaniu umowy spółki, a także w procesie rejestracji.

03

Rejestracja spółki kapitałowej

Oferujemy kompleksowe usługi związane z rejestracją spółki kapitałowej (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, prosta spółka akcyjna). Wspieramy w przygotowaniu umowy lub statutu spółki, zgłoszeniu do Krajowego Rejestru Sądowego, uzyskaniu numeru KRS, a także w spełnieniu innych wymogów związanych z zakładaniem i rejestracją.

04

Zmiany

Jeśli w trakcie prowadzenia działalności zajdzie wprowadzenia zmian, pomożemy skutecznie przeprowadzić Cię przez proces ich wpisania do właściwego rejestru.

Przedsiębiorstwa i biznes

Umowy handlowe

Solidne podstawy kontraktowe to klucz do sukcesu w biznesie. Pomożemy Ci w opracowaniu umów, które będą zabezpieczać Twoje interesy i sprzyjać rozwojowi firmy. Skontaktuj się z nami już teraz, a my zadbamy o Twój biznes.

Przedsiębiorstwa i biznes

Proces o zapłatę

Jeśli masz dość nagminnych opóźnień w płatnościach lub nieuczciwych kontrahentów, skorzystaj z naszych usług naszej Kancelarii. Naszym celem jest maksymalizacja Twoich szans na odzyskanie należnych Ci środków oraz zabezpieczenie roszczeń jeszcze w trakcie procesu.

01

Proces o zapłatę w transakcjach handlowych

Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu procesów o zapłatę w sprawach dotyczących transakcji handlowych (między przedsiębiorcami). Oferujemy wsparcie Klientom, pomagając w dochodzeniu nieuregulowanych płatności oraz reprezentując klientów w postępowaniach sądowych.

02

Proces o zapłatę z tytułu umów cywilnoprawnych

Udzielamy wsparcia w procesach o zapłatę związanych z umowami cywilnoprawnymi, takimi jak umowy dzierżawy, najmu, o dzieło czy zlecenie.

03

Proces o zapłatę z udziałem instytucji finansowych

Doradzamy w sprawie roszczeń o zapłatę w związku z umowami zawartymi z instytucjami finansowymi, takimi jak kredyt, leasing lub faktoring. Świadczymy usługi prawne obejmujące negocjacje, dochodzenie roszczeń oraz reprezentację w procesach sądowych.

04

Pozew o zapłatę z tytułu niewykonania umowy

Oferujemy usługi związane z prowadzeniem procesów o zapłatę w sytuacjach, gdy druga strona nie wykonuje zobowiązań wynikających z umowy. Pomagamy w dochodzeniu roszczeń o odszkodowanie, wskazując na ewentualne naruszenia umowne oraz reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych.

Przedsiębiorstwa i biznes

Dochodzenie kar umownych

Dobrze zabezpieczone interesy w umowie to nie wszystko, trzeba jeszcze umieć je egzekwować lub uwolnić się od bezpodstawnych roszczeń. Wspieramy w procesie dochodzenia kar umownych od kontrahentów, którzy nie dotrzymują ustalonych warunków, bez względu na rodzaj umowy i charakter sporu, a także wiemy, jak wykazać, że kary są nienależne lub wygórowane.

Przedsiębiorstwa i biznes

Pozew przeciwko członkom zarządu

Naszym celem jest zapewnienie uczciwości w zarządzaniu spółką. Jesteśmy po to, aby przeprowadzić Cię przez dodatkową drogę do uzyskania zapłaty roszczeń od niewypłacalnej spółki i wiemy, jak pozwać członków zarządu lub uwolnić ich od odpowiedzialności.

01

Analiza prawna sytuacji członków zarządu

Pomożemy ustalić, czy w konkretnej sprawie istnieje możliwość skutecznego pociągnięcia do odpowiedzialności osób reprezentujących niewypłacalną spółkę.

02

Wezwanie do zapłaty

Przed wszczęciem procesu, złożymy członkom zarządu w Twoim imieniu przedsądową propozycję polubownego załatwienia sporu.

03

Reprezentacja przed Sądem

Oferujemy wsparcie w procesie sądowym od momentu złożenia pozwu do dnia prawomocnego zakończenia sprawy.

04

Wsparcie po uzyskaniu prawomocnego wyroku

Świadczymy pomoc prawną przy wykonywaniu orzeczenia, reprezentując swoich Klientów w postępowaniu egzekucyjnym.

Przedsiębiorstwa i biznes

Uchylenie się od odpowiedzialności członków zarządu

Sprawowanie władzy w spółce wiąże się nie tylko z przywilejami, ale również licznymi obowiązkami. Jeżeli zarządzana przez Ciebie spółka wpadła w kłopoty finansowe, skontaktuj się z nami. Pomożemy Ci w obronie przed roszczeniami kontrahentów.

01

Wniosek o ogłoszenie upadłości

Pomagamy w przygotowaniu dokumentów, zgodnie z wymaganiami prawa, mających na celu ochronę przed roszczeniami kontrahentów.

02

Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego

Pomagamy wykazać brak odpowiedzialności członka zarządu w procesie o zapłatę poprzez powołanie się na przebieg postępowania restrukturyzacyjnego.

03

Zatwierdzenie układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Pomagamy wykazać brak odpowiedzialności członka zarządu w procesie o zapłatę poprzez powołanie się na fakt pomyślnego zakończenia restrukturyzacji.

04

Brak winy

Oferujemy wsparcie w procesie gospodarczym i pomożemy wykazać, iż niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z Twojej winy lub że kontrahent nie poniósł z tego tytułu żadnej szkody.

Przedsiębiorstwa i biznes

Spory pracownicze w firmie

Prowadząc działalność, możesz spotkać się z wieloma wyzwaniami, które mogą wpłynąć na pozycję Twojej firmy. Jesteśmy gotowi reprezentować interesy pracodawców i szukać odpowiednich rozwiązań, które nie powodują strat w przedsiębiorstwie związanych z bezpodstawnymi roszczeniami pracowników.

Przedsiębiorstwa i biznes

Zmiany w KRS

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki, zmiany w umowie oraz składzie osobowym zarządu lub wspólników, sprzedaż udziałów lub akcji w spółce – wszystkie formalności załatwimy za Ciebie. Dzięki naszej pomocy oszczędzasz swój czas i nie musisz przejmować się aktualizacją informacji o Twojej firmie.

01

Zmiany w strukturze zarządu

Pomagamy zarówno na etapie przygotowania odpowiednich dokumentów w celu zmiany członka zarządu w spółce, jak również reprezentację przed sądem w postępowaniu rejestrowym.

02

Zmiany wysokości kapitału zakładowego

Udzielamy wsparcia prawnego przy dokonywaniu zmian w kapitale zakładowym spółki, takich jak podwyższenie lub obniżenie kapitału, a także zgłaszamy wskazane zmiany do sądu.

03

Zmiany w akcie założycielskim spółki

Oferujemy pomoc przy wprowadzaniu wszelkich zmian w statucie lub umowie spółki, jak np. zmiana przedmiotu działalności, siedziby, a także przygotujemy odpowiednie dokumenty w celu złożenia ich do sądu.

04

Zmiany innych danych

Pomagamy przy aktualizacji wszelkich innych danych rejestrowych, t,j. adres, dane kontaktowe, a także inne zmiany, które mogą okazać się konieczne.

Przedsiębiorstwa i biznes

Ochrona własności intelektualnej

Wszystkie prawa niematerialne to cenne aktywa i wymagają solidnej opieki. Dzięki naszemu wsparciu, chronisz swoją twórczość oraz zabezpieczasz swoje interesy na przyszłość przed nieuczciwą konkurencją.

Przedsiębiorstwa i biznes

Łączenie, podział i przekształcanie spółek

Rozwój działalności oraz sytuacja na rynku niejednokrotnie wymusza zmiany w strukturze organizacyjnej firmy. Dzięki nam dostosujesz formę przekształcenia do swoich indywidualnych potrzeb i jednocześnie zachować płynność w prowadzeniu biznesu.

01

Łączenie spółek

Kancelaria pomaga w procesach łączenia spółek. Oferujemy kompleksowe wsparcie przy sporządzaniu planu łączenia, umów oraz w procesie rejestracyjnym.

02

Podział spółek

Świadczymy usługi związane z podziałem spółek i pomagamy w przygotowaniu stosownej dokumentacji niezbędnej w procesie rejestracyjnym nowych spółek.

03

Przekształcenie spółki w inną formę organizacyjną

Kancelaria specjalizuje się w przekształcaniu spółek w inne formy dopuszczalne przepisami prawa. Oferujemy kompleksowe doradztwo prawne, przygotowanie niezbędnej dokumentacji oraz wsparcie Klienta w procesie rejestracyjnym.

04

Przekształcanie spółek w związku z sukcesją

Kancelaria świadczy usługi związane z przekształcaniem spółek w kontekście sukcesji, czyli przeniesienia własności i zarządzania przedsiębiorstwem na nowe pokolenia.

Przedsiębiorstwa i biznes

Likwidacja spółki

Profesjonalne doradztwo jest niezbędne, aby przez likwidację firmy przejść sprawnie. Nasza wiedza pozwala zająć się wszystkimi aspektami związanymi z likwidacją spółki. Ty możesz skupiać się na dalszym rozwoju, a formalności związane z zamknięciem firmy możesz zostawić profesjonalistom.

01

Analiza prawna

Pomożemy Ci podjąć świadomą decyzję o wszczęciu postępowania likwidacyjnego w celu zamknięcia działalności, przedstawiając wady i zalety takiego rozwiązania.

02

Przygotowanie dokumentacji w celu otwarcia procedury likwidacyjnej

Pomożemy w sporządzeniu i skompletowaniu niezbędnych dokumentów, takich jak protokół lub uchwała zgromadzenia wspólników oraz oświadczenia likwidatora.

03

Otwarcie likwidacji i wygaszanie działalności spółki

Nasi prawnicy pomogą rozliczyć się z wierzycielami, podzielić majątek pomiędzy wspólnikami, zamknąć rachunek bankowy oraz podjąć kluczowe decyzje w przedmiocie miejsca przechowywania dokumentacji.

04

Zgłoszenie ukończenia likwidacji do Sądu

Sporządzimy i złożymy niezbędną dokumentację w celu formalnego zakończenia postępowania likwidacyjnego przed właściwym sądem i wykreślenia spółki.

Przedsiębiorstwa i biznes

Przygotowanie dokumentów korporacyjnych

Pomagamy w tworzeniu dokumentów tj. umowy spółek, protokoły zgromadzeń wspólników, uchwały, listy obecności i wiele innych dokumentów, których potrzebujesz na wewnętrzny użytek. Dzięki naszemu wsparciu, masz pewność, że w Twojej firmie panuje ład i porządek.

01

Akty założycielskie

Oferujemy przygotowanie pełnej dokumentacji założycielskiej łącznie ze wszystkimi załącznikami w celu zgłoszenia spółki do rejestru.

02

Zmiany w strukturze spółki

Pomagamy w przygotowaniu dokumentów związanych z wszelkimi zmianami w strukturze spółki, takimi jak zmiana statutu, umowy, zmiana składu zarządu, wspólników lub emisja nowych akcji lub udziałów.

03

Dokumenty dotyczące zgromadzenia wspólników lub akcjonariuszy

Zajmujemy się przygotowaniem dokumentów związanych ze zwołaniem i przeprowadzaniem zgromadzeń wspólników lub akcjonariuszy.

04

Dokumentacja dotycząca emisji papierów wartościowych

Oferujemy pomoc w przygotowaniu dokumentów związanych z emisją papierów wartościowych, jak również świadczymy pomoc prawną przy przygotowywaniu umów z inwestorami.

Przedsiębiorstwa i biznes

Przygotowanie umów, regulaminów

Specjalizujemy się w tworzeniu umów, polityk prywatności, cookies oraz regulaminów stron internetowych. Dzięki nam masz pewność, że Twoje dokumenty są zgodne z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz RODO.

01

Regulaminy

Pomagamy w tworzeniu regulaminów wewnętrznych dostosowanych do specyfiki działalności firmy, regulujących m.in. zasady pracy, uzyskiwania wynagrodzeń lub dotyczące działalności w branży e-commerce.

02

Umowy z pracownikami

Świadczymy pomoc prawną przy sporządzaniu umów o pracę, zapewniając zgodność z obowiązującymi przepisami prawa pracy i odpowiednie zabezpieczenie interesów zarówno pracodawcy.

03

Kontrakty i umowy gospodarcze

Pomagamy w tworzeniu umów najczęściej spotykanych w obrocie prawnym tj. sprzedaży, zlecenie, dzieło, najmu, dzierżawy, leasingu.

04

Umowy o współpracy

Oferujemy przygotowywanie umów o współpracy, z partnerami biznesowymi, umożliwiając Ci skupienie się na biznesie, podczas gdy nasi prawnicy zajmą się zabezpieczeniem Twoich interesów pod kątem prawnym.

Przedsiębiorstwa i biznes

Audyt prawny

Na indywidualne zlecenie przeprowadzamy szczegółową analizę dokumentów wewnętrznych, wzorców umów, regulaminów, stosowanych procedur. Identyfikujemy ryzyka oraz rekomendujemy działania, które zapewnią Twojemu przedsiębiorstwu bezpieczeństwo, sporządzamy opinie prawne.

Przedsiębiorstwa i biznes

Wdrożenie RODO

Wprowadzenie rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo danym to nie tylko obowiązek przedsiębiorcy, ale także sposób na budowanie swojej wartości. Pomagamy dostosować procedury do wymagań RODO, dzięki czemu unikniesz kar zadbasz o wizerunek firmy.

Zespół

Specjaliści
od przedsiębiorstw i biznesu

Udzielamy porad prawnych, sporządzamy opinie prawne, prowadzimy sprawy sądowe z zakresu wielu dziedzin prawa.
Udzielamy porad prawnych, sporządzamy opinie prawne, prowadzimy sprawy sądowe z zakresu wielu dziedzin prawa.
Udzielamy porad prawnych, sporządzamy opinie prawne, prowadzimy sprawy sądowe z zakresu wielu dziedzin prawa.

Adwokat partner

Elżbieta Mosor

WIĘCEJ

Radca prawny

Mateusz Tomczyk

WIĘCEJ

Radca prawny

Mateusz Mosor

WIĘCEJ

Dla Kogo

Branże, dla jakich pracujemy

Dla Kogo

Branże, dla jakich pracujemy

e-Commerce

e-Commerce

W charakterze obrońcy lub pełnomocnika, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,

Budownictwo

Budownictwo

W charakterze obrońcy lub pełnomocnika, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,

Nieruchomości

Nieruchomości

W charakterze obrońcy lub pełnomocnika, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,

Produkcja

Produkcja

W charakterze obrońcy lub pełnomocnika, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,

IT

IT

W charakterze obrońcy lub pełnomocnika, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,

Wyróżniki

Wyróżnia nas kompleksowość, podejście i wiedza.

icon

Podejście

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt u.Lorem ipsum dolor sit amet,
icon

Zaangażowanie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt u.Lorem ipsum dolor sit amet,
icon

Wiedza i doświadczenie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt u.Lorem ipsum dolor sit amet,

Masz pytania?

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Mosor i Oleksiak – Szeląg Adwokacka Spółka Partnerska z siedzibą w Krakowie, ul. Zbożowa 2/26, 30 – 002 Kraków, KRS: 0000735336, NIP: 9452220093. E-mail: kancelaria@mosoroleksiak.pl. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi.