Branża opieka nad zwierzętami

Branża opieka nad zwierzętami

Ochrona zwierząt: Prawo dla tych, którzy nie mogą mówić.

Ochrona zwierząt: Prawo dla tych, którzy nie mogą mówić.

Skontaktuj się

Opieka nad zwierzętami

Z nami zwierzęta mają głos w sądzie i nie tylko

Twoje zwierzęta, nasza troska prawna

Czy prowadzisz schronisko dla zwierząt, hodowlę czy zajmujesz się opieką nad zwierzętami? W takim razie wiesz, jak istotne jest zapewnienie im opieki na najwyższym poziomie. Ale co zabezpiecza Twoją działalność przed potencjalnymi problemami prawno-administracyjnymi? Oferujemy profesjonalne usługi prawne dostosowane specjalnie do potrzeb związanych z opieką nad zwierzętami. Kancelaria Mosor i Oleksiak – Szeląg zapewnia kompleksową ochronę prawną dla Twoich zwierząt lub działalności związanej z opieką nad zwierzętami. Wspieramy prawnie właścicieli zwierząt, opiekunów, schroniska, organizacje społeczne,… [rozwiń]
Czy prowadzisz schronisko dla zwierząt, hodowlę czy zajmujesz się opieką nad zwierzętami? W takim razie wiesz, jak istotne jest zapewnienie im opieki na najwyższym poziomie. Ale co zabezpiecza Twoją działalność przed potencjalnymi problemami prawno-administracyjnymi? Oferujemy profesjonalne usługi prawne dostosowane specjalnie do potrzeb związanych z opieką nad zwierzętami. Kancelaria Mosor i Oleksiak – Szeląg zapewnia kompleksową ochronę prawną dla Twoich zwierząt lub działalności związanej z opieką nad zwierzętami. Wspieramy prawnie właścicieli zwierząt, opiekunów, schroniska, organizacje społeczne, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, hodowców i podmioty świadczące usługi związane z opieką nad zwierzętami. Nasze doświadczenie poparte jest praktyką, albowiem od 2017 r. świadczymy stałą opiekę prawną dotyczącą ochrony danych osobowych (IODO) dla jednego z największych schronisk dla zwierząt w Małopolsce, bierzemy także udział w procesach dotyczących znęcania się nad zwierzętami lub dotyczącymi odpowiedzialności właścicieli za zwierzęta. [zwiń]

Więcej

Zapewniamy ochronę prawną zwierzętom. Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.

Usługi

Elastyczność, wsparcie i kompleksowe rozwiązania


01

Doradztwo Prawne

Udzielamy porad związanych z ochroną zwierząt, odpowiedzialnością za szkodę spowodowaną przez zwierze, pociągnięciem do odpowiedzialności za utratę życia zwierzęcia, znęcania się lub innego złego traktowania zwierząt.

02

Reprezentacja

Zapewniamy profesjonalną reprezentację w sporach sądowych i administracyjnych dotyczących ochrony zwierząt i ich praw, a także odpowiedzialności za ich posiadanie i wyrządzoną szkodę przez zwierzę, nabycia zwierzęcia z wadami, dochodzeniem roszczeń związanych z nieprawidłowym wykonaniem usługi związanej z opieką nad zwierzęciem, utratą zwierzęcia lub uszkodzeniem zwierzęcia oraz innych dotyczących zwierząt, a także w postępowaniach karnych.

03

Opieka prawna

Opieka prawna podmiotu w spełnianiu wymogów prawnych i zapewniamy zgodność z obowiązującymi przepisami, między innymi dotyczącą ochrony danych osobowych, opinii aktów administracyjnych oraz innych dokumentów, reprezentacja przed organami administracyjnymi, sądami cywilnymi, karnymi oraz administracyjnymi.

04

Umowy i regulaminy

Pomagamy w przygotowaniu i opiniowaniu umów dotyczących sprzedaży zwierzęcia, ich adopcji, dotyczących usług związanych ze zwierzęciem, a w szczególności usług weterynaryjnych, związanych z transportem, związanych z opieką nad zwierzęciem, związanych z terapią, z użyciem zwierząt do rehabilitacji, regulaminów, procedur dla hodowli zwierząt, wdrożenia RODO, oraz innych regulacji niezbędnych.

01

Doradztwo Prawne

Udzielamy porad związanych z ochroną zwierząt, odpowiedzialnością za szkodę spowodowaną przez zwierze, pociągnięciem do odpowiedzialności za utratę życia zwierzęcia, znęcania się lub innego złego traktowania zwierząt.

02

Reprezentacja

Zapewniamy profesjonalną reprezentację w sporach sądowych i administracyjnych dotyczących ochrony zwierząt i ich praw, a także odpowiedzialności za ich posiadanie i wyrządzoną szkodę przez zwierzę, nabycia zwierzęcia z wadami, dochodzeniem roszczeń związanych z nieprawidłowym wykonaniem usługi związanej z opieką nad zwierzęciem, utratą zwierzęcia lub uszkodzeniem zwierzęcia oraz innych dotyczących zwierząt, a także w postępowaniach karnych.

03

Opieka prawna

Opieka prawna podmiotu w spełnianiu wymogów prawnych i zapewniamy zgodność z obowiązującymi przepisami, między innymi dotyczącą ochrony danych osobowych, opinii aktów administracyjnych oraz innych dokumentów, reprezentacja przed organami administracyjnymi, sądami cywilnymi, karnymi oraz administracyjnymi.

04

Umowy i regulaminy

Pomagamy w przygotowaniu i opiniowaniu umów dotyczących sprzedaży zwierzęcia, ich adopcji, dotyczących usług związanych ze zwierzęciem, a w szczególności usług weterynaryjnych, związanych z transportem, związanych z opieką nad zwierzęciem, związanych z terapią, z użyciem zwierząt do rehabilitacji, regulaminów, procedur dla hodowli zwierząt, wdrożenia RODO, oraz innych regulacji niezbędnych.

FAQ


Zgodnie z przepisem art. 431 kodeksu cywilnego, odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez zwierzę ponosi jego właściciel lub osoba, która nad nim sprawuje nadzór, chyba że udowodnią, że szkoda została spowodowana pomimo zachowania należytej staranności lub że szkoda nie była wynikiem związanej z zachowaniem zwierzęcia albo że szkoda została wyrządzona w wyniku działania osób trzecich lub zdarzenia, którego nie można było przewidzieć lub uniknąć.

W związku z tym, właściciel lub osoba sprawująca nadzór nad zwierzęciem jest zwykle odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez to zwierzę, chyba że udowodni, że szkoda została spowodowana z winy poszkodowanego, działań osób trzecich lub zdarzenia losowego.

Przepisy dotyczące ochrony zwierząt w Polsce są jasne i stanowią fundament etyczny, traktując zwierzęta jako istoty żywe, zdolne do odczuwania cierpienia. Jednym z kluczowych przepisów regulujących procedurę odebrania zwierzęcia właścicielowi jest art. 7 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

Odebranie zwierzęcia:
Zwierzę może być czasowo odebrane właścicielowi lub opiekunowi na podstawie decyzji wójta (burmistrza, prezydenta miasta), gdy jego dobrostan jest zagrożony łamaniem zakazu zabijania zwierząt lub znęcania się nad zwierzętami (art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie zwierząt). Decyzja taka podejmowana jest po uzyskaniu informacji od organów jak Policja, straż gminna, lekarz weterynarii lub organizacja społeczna działająca na rzecz ochrony zwierząt. W przypadkach niecierpiących zwłoki, gdy dalsze pozostawanie zwierzęcia u dotychczasowego właściciela lub opiekuna zagraża jego życiu lub zdrowiu, policjant, strażnik gminny lub upoważniony przedstawiciel organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, odbiera mu zwierzę, zawiadamiając o tym niezwłocznie wójta (burmistrza, prezydenta miasta), celem podjęcia decyzji w przedmiocie odebrania zwierzęcia.

Możliwość odwołania:
Osobie, której odebrano zwierzę, przysługuje prawo wniesienia odwołania do samorządowego kolegium odwoławczego w terminie 3 dni od doręczenia decyzji. Kolegium ma obowiązek rozpatrzenia odwołania w ciągu 7 dni.

Konsekwencje finansowe:
Koszty związane z transportem, utrzymaniem i leczeniem zwierzęcia obciążają jego dotychczasowego właściciela lub opiekuna. Procedury egzekucyjne administracyjne regulują należności finansowe.

Zwrot zwierzęcia:
Odebrane zwierzę może zostać zwrócone, jeśli sąd nie orzeknie odpowiedzialności karnej za naruszenie przepisów o ochronie zwierząt. W przypadku braku takiego orzeczenia, zwierzę wraca do swojego poprzedniego właściciela.

Każdego dnia wiele zwierząt jest porzucanych lub pozostawianych bez opieki przez swoich właścicieli. W takich przypadkach, osoby, które napotykają porzuconego psa lub kota, mają określone obowiązki określone przez przepisy prawa. Zgodnie z przepisem art. 9 a ustawy o ochronie zwierząt, znalazca ma obowiązek podjęcia odpowiednich kroków w celu zapewnienia pomocy zwierzętom w potrzebie.

Głównym obowiązkiem znalazcy jest natychmiastowe powiadomienie najbliższego schroniska dla zwierząt, straży gminnej lub Policji o znalezieniu porzuconego psa lub kota. W sytuacjach, gdy zwierzę jest pozostawione na uwięzi lub znajduje się w stanie wymagającym pilnej interwencji, szybka reakcja znalazcy może uratować życie lub zdrowie zwierzęcia.

Podobnie w sytuacji, gdy jesteś świadkiem przemocy wobec zwierzęcia, istotne jest natychmiastowe podjęcie działań w celu ochrony i wsparcia dotkniętego zwierzęcia i zawiadomienia straży gminnej lub Policji, czy też najbliższego schroniska dla zwierząt. W sytuacjach znęcania się nad zwierzęciem każda chwila się liczy, dlatego ważne jest, aby nie bagatelizować sytuacji i jak najszybciej powiadomić odpowiednie organy lub instytucje.

Powiadomienie odpowiednich organów pozwala na szybką interwencję w celu zapewnienia zwierzęciu pomocy, odnalezienia jego właściciela lub umieszczenia go w bezpiecznym miejscu, takim jak schronisko dla zwierząt. Jest to istotny krok w procesie zapewnienia zwierzętom opieki i ochrony ich zdrowia i życia.

Ważne jest, aby każdy obywatel był świadomy swoich obowiązków wobec zwierząt porzuconych lub w potrzebie. Działając zgodnie z przepisami prawa, możemy wspólnie przyczynić się do poprawy warunków życia dla zwierząt i zapewnienia im godziwego traktowania.

Zespół

Specjaliści
od branży opieki nad zwierzętami

Udzielamy porad prawnych, sporządzamy opinie prawne, prowadzimy sprawy sądowe z zakresu wielu dziedzin prawa.
Udzielamy porad prawnych, sporządzamy opinie prawne, prowadzimy sprawy sądowe z zakresu wielu dziedzin prawa.
Udzielamy porad prawnych, sporządzamy opinie prawne, prowadzimy sprawy sądowe z zakresu wielu dziedzin prawa.

Adwokat partner

Elżbieta Mosor

WIĘCEJ

Radca prawny

Mateusz Tomczyk

WIĘCEJ

Radca prawny

Mateusz Mosor

WIĘCEJ

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Mosor i Oleksiak – Szeląg Adwokacka Spółka Partnerska z siedzibą w Krakowie, ul. Zbożowa 2/26, 30 – 002 Kraków, KRS: 0000735336, NIP: 9452220093. E-mail: kancelaria@mosoroleksiak.pl. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi.