Branża szpitale

Branża szpitale

Profesjonalne usługi prawne dla placówek medycznych – bezpieczeństwo i pewność w środowisku ochrony zdrowia.

Profesjonalne usługi prawne dla placówek medycznych – bezpieczeństwo i pewność w środowisku ochrony zdrowia.

Skontaktuj się

Szpitale

Bezpieczeństwo pacjentów i ochrona interesów podmiotów medycznych

Solidne wsparcie w branży leczniczej

Kancelaria Mosor i Oleksiak – Szeląg od początku swojej działalności świadczy usługi prawne dla podmiotów leczniczych. Posiadamy doświadczenie w kompleksowej i stałej obsłudze prawnej na rzecz Szpitali oraz innych podmiotów leczniczych i medycznych. Stała obsługa prawna, którą dedykujemy podmiotom leczniczym obejmuje przede wszystkim bieżące doradztwo prawne, wsparcie korporacyjne, windykacje należności, sporządzanie umów, kontraktów (w tym menadżerskich) oraz dokumentów wewnętrznych, wsparcie prawne w zakresie ochrony danych osobowych i prawa pracy, reprezentację przed sądami (w szczególności błędy… [rozwiń]
Kancelaria Mosor i Oleksiak – Szeląg od początku swojej działalności świadczy usługi prawne dla podmiotów leczniczych. Posiadamy doświadczenie w kompleksowej i stałej obsłudze prawnej na rzecz Szpitali oraz innych podmiotów leczniczych i medycznych. Stała obsługa prawna, którą dedykujemy podmiotom leczniczym obejmuje przede wszystkim bieżące doradztwo prawne, wsparcie korporacyjne, windykacje należności, sporządzanie umów, kontraktów (w tym menadżerskich) oraz dokumentów wewnętrznych, wsparcie prawne w zakresie ochrony danych osobowych i prawa pracy, reprezentację przed sądami (w szczególności błędy lekarskie, prawo pracy, spory z dostawcami i wykonawcami), a także organami administracyjnymi oraz pomoc prawną w kontaktach z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pomoc prawną oferujemy zarówno dla szpitali i przychodni (publicznych i niepublicznych), klinik prywatnych, jak i gabinetów. Ponadto usługi prawne świadczymy na rzecz lekarzy i pacjentów. Wzięliśmy udział w licznych procesach sądowych w sprawach dotyczących roszczeń o odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz o rentę dochodzonych z tytułu odpowiedzialności za błędy w sztuce lekarskiej (błędy medyczne) lub naruszeń praw pacjenta. Ofertę kierujemy także do lekarzy w zakresie reprezentacji w sprawach cywilnych oraz karnych z tytułu odpowiedzialności za błędy medyczne, ponadto w sprawach dotyczących prawa pracy i postępowań dyscyplinarnych. Wspieramy prawnie również pacjentów poszkodowanych na skutek błędnej diagnozy, zabiegu, operacji, zakażenia, czy naruszeń praw pacjenta. [zwiń]

Więcej

Naszą misją jest wsparcie prawne podmiotów leczniczych w osiąganiu doskonałości w opiece zdrowotnej i zapewnieniu bezpieczeństwa dla pacjentów.

Usługi

Wsparcie, rozwiązywanie konfliktów, etyka i bezpieczeństwo


01

Doradztwo i wstępna ocena sprawy

Zapewniamy naszym Klientom wsparcie i profesjonalne doradztwo w sprawach dotyczących błędów medycznych, naruszeń praw pacjentów, a także ochrony danych osobowych, dokonujemy wstępnej oceny sprawy polegającej na analizie dowodów i ocenieniu możliwości dochodzenia roszczeń.

02

Negocjacje, mediacje i spór sądowy

Działamy w imieniu naszych Klientów podczas negocjacji i mediacji z pracownikami medycznymi, pacjentami, instytucjami zdrowia oraz ich ubezpieczycielami w celu uzyskania sprawiedliwego i satysfakcjonującego porozumienia. Gdy negocjacje nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach sądowych, dążąc do uzyskania sprawiedliwego rozstrzygnięcia w sprawie.

03

Ochrona danych osobowych w placówkach medycznych

Sporządzamy regulaminy, polityki ochrony danych osobowych oraz inne niezbędne dokumenty dla placówek medycznych, które muszą przestrzegać wymogów określonych w RODO. Przeprowadzamy audyty dotyczące ochrony danych oraz stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa danych.

04

Obsługa prawna podmiotów leczniczych

Doradzamy w zakresie rejestracji, zmian i bieżącej działalności podmiotów leczniczych. Przygotowujemy dokumentację wewnętrzną dotyczącą świadczonej pomocy w zakresie ochrony zdrowia, przeprowadzamy audyty prawne, sporządzamy regulaminy i polityki organizacyjne, umowy i kontrakty z podmiotami zewnętrznymi, porozumienia i ugody oraz dokumentację dotyczącą współpracy z zespołem medycznym. Reprezentujemy podmioty lecznicze w negocjacjach i mediacjach oraz przed sądami i organami administracyjnymi.

01

Doradztwo i wstępna ocena sprawy

Zapewniamy naszym Klientom wsparcie i profesjonalne doradztwo w sprawach dotyczących błędów medycznych, naruszeń praw pacjentów, a także ochrony danych osobowych, dokonujemy wstępnej oceny sprawy polegającej na analizie dowodów i ocenieniu możliwości dochodzenia roszczeń.

02

Negocjacje, mediacje i spór sądowy

Działamy w imieniu naszych Klientów podczas negocjacji i mediacji z pracownikami medycznymi, pacjentami, instytucjami zdrowia oraz ich ubezpieczycielami w celu uzyskania sprawiedliwego i satysfakcjonującego porozumienia. Gdy negocjacje nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach sądowych, dążąc do uzyskania sprawiedliwego rozstrzygnięcia w sprawie.

03

Ochrona danych osobowych w placówkach medycznych

Sporządzamy regulaminy, polityki ochrony danych osobowych oraz inne niezbędne dokumenty dla placówek medycznych, które muszą przestrzegać wymogów określonych w RODO. Przeprowadzamy audyty dotyczące ochrony danych oraz stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa danych.

04

Obsługa prawna podmiotów leczniczych

Doradzamy w zakresie rejestracji, zmian i bieżącej działalności podmiotów leczniczych. Przygotowujemy dokumentację wewnętrzną dotyczącą świadczonej pomocy w zakresie ochrony zdrowia, przeprowadzamy audyty prawne, sporządzamy regulaminy i polityki organizacyjne, umowy i kontrakty z podmiotami zewnętrznymi, porozumienia i ugody oraz dokumentację dotyczącą współpracy z zespołem medycznym. Reprezentujemy podmioty lecznicze w negocjacjach i mediacjach oraz przed sądami i organami administracyjnymi.

FAQ


Zgodnie z postanowieniami przepisu art. 3 pkt 11 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zdarzenie medyczne to zdarzenie zaistniałe w trakcie udzielania lub w efekcie udzielenia bądź zaniechania udzielenia świadczenia zdrowotnego:
a) zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym,
b) uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta, albo
c) śmierć pacjenta – którego z wysokim prawdopodobieństwem można było uniknąć w przypadku udzielenia świadczenia zdrowotnego zgodnie z aktualną wiedzą medyczną albo zastosowania innej dostępnej metody diagnostycznej lub leczniczej, chyba że doszło do dających się przewidzieć normalnych następstw zastosowania metody, na którą pacjent wyraził świadomą zgodę.

Odpowiedzialność za powstanie błędu medycznego może być zróżnicowana i zależna od wielu czynników, takich jak rodzaj błędu, kontekst danego przypadku oraz tego kto faktycznie udzielał świadczeń zdrowotnych, wyniku których doszło do szkody pacjenta, a także na jakiej podstawie udzielający świadczeń był związany stosunkiem z podmiotem leczniczym.

Przykładowo odpowiedzialność lekarza za szkodę będzie zależeć od stosunku pracy lub współpracy, którym lekarz jest związany z podmiotem leczniczym. Jeśli lekarz pracuje na podstawie umowy o pracę w szpitalu, to odpowiedzialność za jego błędy poniesie pracodawca, czyli szpital. Jeśli natomiast lekarz związany jest ze szpitalem kontraktem cywilnoprawnym, to odpowiedzialność za szkodę poniesie lekarz i szpital solidarnie.. Z kolei w przypadku, gdy lekarz udziela świadczeń zdrowotnych we własnym gabinecie i w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, to wtedy lekarz ponosi odpowiedzialność za zdarzenie medyczne, a także za szkody spowodowane przez jego personel. Szpitale, przychodnie, kliniki i inne placówki medyczne mogą ponosić odpowiedzialność za błędy medyczne, jeśli błąd wynikał z nieprawidłowych procedur, złego zarządzania, niewłaściwego nadzoru czy braku odpowiedniego szkolenia personelu. Odpowiedzialność finansową za szkody powstałe przez lekarza, czy przez szpital będzie ponosić także ubezpieczyciel. Firmy świadczące usługi medyczne, takie jak laboratoria diagnostyczne, firmy farmaceutyczne czy producenci sprzętu medycznego, mogą także ponosić odpowiedzialność za błędy wynikające z wadliwych produktów lub nieprawidłowych wyników badań. W niektórych natomiast przypadkach pacjenci mogą mieć również udział w powstaniu szkody, na przykład poprzez nieprawidłowe przestrzeganie zaleceń lekarskich, ukrywanie istotnych informacji dotyczących stanu zdrowia czy odmowę poddania się niezbędnym procedurom diagnostycznym lub leczniczym albo terapeutycznym. Warto zaznaczyć, że odpowiedzialność za błąd medyczny może być rozpatrywana indywidualnie w każdym przypadku, a faktyczna odpowiedzialność będzie zależała od dokładnych okoliczności i dowodów sprawy, dlatego rekomendowanym jest skonsultowanie danej sprawy z prawnikiem.

Czas przedawnienia roszczeń związanych z błędami lekarskimi jest uregulowany przez Kodeks cywilny. Zgodnie z polskim prawem:
Ogólny termin przedawnienia wynosi 3 lata od daty, w której poszkodowany dowiedział się lub powinien był dowiedzieć się o szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawienia (art. 361 § 1 Kodeksu cywilnego).
Jednakże istnieją wyjątki od ogólnej zasady, w tym:
1. Jeśli szkoda była ukryta, a poszkodowany dowiedział się o niej później, to termin przedawnienia zaczyna biec od momentu jej odkrycia (art. 361 § 2 Kodeksu cywilnego).
2. Jeśli szkoda występuje stopniowo lub objawia się po pewnym czasie, termin przedawnienia zaczyna biec od momentu, gdy szkoda stała się widoczna (art. 361 § 3 Kodeksu cywilnego).
3. W przypadku gdy szkoda jest skutkiem działania błędu lekarskiego na nieletniego, termin przedawnienia zaczyna biec od momentu osiągnięcia przez nieletniego pełnoletniości (art. 361 § 4 Kodeksu cywilnego).
Warto zaznaczyć, że szczegółowe okoliczności każdej sprawy mogą wpłynąć na interpretację terminu przedawnienia. Zawsze zaleca się konsultację z prawnikiem specjalizującym się w prawie medycznym w celu uzyskania indywidualnej oceny sytuacji oraz ustalenia dokładnego terminu przedawnienia roszczeń z błędów lekarskich.

Zespół

Specjaliści
od branży szpitali

Udzielamy porad prawnych, sporządzamy opinie prawne, prowadzimy sprawy sądowe z zakresu wielu dziedzin prawa.
Udzielamy porad prawnych, sporządzamy opinie prawne, prowadzimy sprawy sądowe z zakresu wielu dziedzin prawa.
Udzielamy porad prawnych, sporządzamy opinie prawne, prowadzimy sprawy sądowe z zakresu wielu dziedzin prawa.

Adwokat partner

Elżbieta Mosor

WIĘCEJ

Radca prawny

Mateusz Tomczyk

WIĘCEJ

Adwokat partner

Magdalena Oleksiak-Szeląg

WIĘCEJ

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Mosor i Oleksiak – Szeląg Adwokacka Spółka Partnerska z siedzibą w Krakowie, ul. Zbożowa 2/26, 30 – 002 Kraków, KRS: 0000735336, NIP: 9452220093. E-mail: kancelaria@mosoroleksiak.pl. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi.