Wspieramy Klientów prywatnych

Wspieramy Klientów prywatnych

Zaufaj nam, jeśli poszukujesz profesjonalnej obsługi prawnej, która skupi się na rozwiązaniu Twoich konkretnych spraw.

Zaufaj nam, jeśli poszukujesz profesjonalnej obsługi prawnej, która skupi się na rozwiązaniu Twoich konkretnych spraw.

Skontaktuj się

Wspieramy Klientów prywatnych

Wezwanie lub list z Sądu

Otrzymałeś list lub wezwanie z sądu i nie wiesz, jak się zachować? W naszej Kancelarii adwokackiej udzielamy skutecznej pomocy prawnej w sytuacjach, gdy konieczne jest odpowiednie zareagowanie na pisma ze strony sądu. Zawsze pamiętaj, aby odebrać list z sądu i odpowiedzieć na niego wyznaczonym przez sąd terminie. Brak odebrania listu lub brak reakcji na wezwanie sądu może nieść za sobą dla Ciebie bardzo negatywne skutki np. w postaci wydania wyroku zaocznego lub uprawomocnienia się nakazu zapłaty.

01

Odbierz list z sądu

Jeśli nie odbierzesz w terminie awizowanej przesyłki, to list z sądu traktowany tak, jakby został Ci doręczony ostatniego dnia terminu. Przepisy przewidują „fikcję doręczenia”.

02

Złóż pismo procesowe w terminie

Nie bagatelizuj obowiązku nałożonego przez sąd, pismo wysłane po terminie może nie zostać przyjęte do rozpoznania (czynność bezskuteczna) i mogą dotknąć Cię negatywne skutki.

03

Zgłoś wszystkie dowody

Strony powinny powoływać dowody na poparcie swoich twierdzeń przy pierwszej możliwej okazji, tj. co do zasady w pozwie i odpowiedzi na pozew.

04

Zawiłości prawne i ryzyko

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, jak napisać pismo do sądu lub jeśli Twoja sprawa jest poważna, to nie zwlekaj i umów się jak najszybciej na konsultacje z prawnikiem. Konsekwencje popełnienia błędu mogą być nieodwracalne.

Wspieramy Klientów prywatnych

Twoja sprawa w sądzie

Jeśli nie udało się osiągnąć zgody, wówczas pozostaje droga sądowa. Jeśli chcesz wszcząć proces sądowy musisz najpierw ustalić, który sąd jest właściwy do jego złożenia. Najczęściej właściwym będzie sąd zamieszkania osoby pozwanej, natomiast od tej zasady istnieje bardzo wiele wyjątków w zależności od rodzaju sprawy, a czasem nawet umowy, która jest podstawą Twojego roszczenia. Pismo procesowe inicjujące sprawę w sądzie (pozew lub wniosek) powinno także spełniać warunki formalne przewidziane w przepisach prawa, ponadto wraz pismem należy dołączyć dowód uiszczenia stosownej opłaty sądowej, której wysokość uzależniona jest od rodzaju sprawy. Do pisma inicjującego postępowanie należy dołączyć dowody w postaci dokumentów oraz wskazać świadków wraz z podaniem ich adresów zamieszkania. Obecnie coraz częściej istnieje możliwość przeprowadzenia rozprawy on-line i przesłuchania także świadków w ten sposób. W trakcie postępowania sądowego, w zasadzie na każdym etapie postępowania istnieje możliwość zawarcia ugody, a także skierowania stron do mediacji. Pełnomocnik (adwokat lub radca prawny) może reprezentować strony w postępowaniu sądowym, wtedy np. stawia się na rozprawy, zadaje pytania świadkom, składa pisma procesowe, może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopie dokumentów i do pełnomocnika kierowana jest korespondencja z sądu.

01

Wyrok zaoczny

Sąd może wydać taki wyrok, jeśli pozwany w wyznaczonym terminie nie złoży odpowiedzi na pozew lub nie stawi się na pierwszej rozprawie i nie usprawiedliwi swojej nieobecności. Jeśli pozwany w odpowiednim terminie nie złoży sprzeciwu, wyrok zaoczny wywołuje takie same skutki jak każde prawomocne orzeczenie sądowe

02

Przywrócenie terminu

Gdy nie nadasz pisma w terminie wskazanym w przepisach, możesz złożyć to pismo wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu i z uzasadnieniem, że nie ponosisz winy za nie zachowanie terminu. Ale taki wniosek nie zawsze będzie uznany.

03

Wniosek o uzasadnienie wyroku

Złożenie wniosku o uzasadnienie w terminie jest istotne albowiem otwiera drogę w sprawach cywilnych i gospodarczych złożenia apelacji, bez uzasadnienia nie możesz złożyć apelacji.

04

Apelacja

W apelacji należy wskazać, którą część wyroku zaskarżasz oraz które przepisy prawa materialnego oraz procesowego zostały naruszone przez sąd pierwszej instancji, należy również wskazać, czy wnosisz o zmianę wyroku czy o ponowne rozpoznanie przez sąd pierwszej instancji.

Wspieramy Klientów prywatnych

Chcesz zawrzeć umowę

Zanim podpiszesz umowę zapoznaj się z jej treścią i ją przeanalizuj, zweryfikuj, czy zapisy są dla Ciebie korzystne, czy umowa będzie ważna, albowiem przepisy mogą przewidywać dla danej umowy formę szczególną np. akt notarialny. Przede wszystkim zwróć uwagę na obowiązki stron, terminy jej wykonania albo czas na jaki została zawarta (określony lub nieokreślony). Istotne jest także to, czy umowa przewiduje wypowiedzenie, odstąpienie oraz kary umowne. Jeśli umowa ma dla Ciebie niejasne zapisy albo transakcja jest na tyle ważna dla Ciebie warto abyś skorzystał z konsultacji prawnika i analizy tej umowy. Najczęstsze problemy w sądzie związane z roszczeniami z umów wynikają z tego, że strony nie dołożyły starań i podpisały umowę bez świadomości prawnej jej konsekwencji.

Wspieramy Klientów prywatnych

Przed Tobą rozwód

Rozwód to nie tylko zakończenie związku małżeńskiego, to także szereg konsekwencji faktycznych, prawnych i finansowych dla całej Twojej rodziny. Powinien zawsze być mocno przemyślany i nie należy takich decyzji podejmować pochopnie. Jeśli podjąłeś już decyzję o rozwodzie, to powinieneś przeanalizować swoją sytuację i wynikające z rozwodu na przyszłość konsekwencje. Każda historia życia jest inna, tak jak każda sprawa rozwodowa i nie należy porównywać swojej sytuacji z tym np. co spotkało naszych znajomych. Sąd rozpoznający sprawę ustala, która strona ponosi winę za rozpad małżeństwa, chyba że strony złożą zgodny wniosek o odstąpieniu od winy. Brak winy lub jej orzeczenie ma odmienne konsekwencje prawne. Kolejną kwestią, jaką reguluje sąd wydając wyrok rozwodowy to uregulowanie władzy rodzicielskiej, opieki, kontaktów, alimentów. Warto także przemyśleć przed rozwodem kwestie podziału majątku. W naszej Kancelarii staramy się wcześniej ustalić dla Klienta ze stroną przeciwną warunki rozwodu, a także sposób podziału majątku stron, tak aby rozwód w sądzie był tylko formalnością. Jeśli jest to jednak niemożliwe, to w takiej sytuacji ustalamy strategię z Klientem i dowodzimy przed sądem jego racji. Mamy za sobą wiele trudnych spraw rozwodowych, w których udało nam się pomóc naszym Klientom. Jeżeli jesteś zdecydowany na rozwód, warto odbyć chociażby konsultację z prawnikiem, gdyż odwrócenie konsekwencji wynikających z tego na co się zgodzisz w wyroku rozwodowym jest zazwyczaj niemożliwe. Pamiętaj, że ufając we wszystko, co mówi małżonek w kwestii warunków rozwodu – zapominasz o jednym – że właśnie się nim rozwodzisz.

Wspieramy Klientów prywatnych

Chcesz podzielić majątek

Podział majątku można dokonać na dwa sposoby – notarialnie lub sądownie. Dobrym momentem na rozpoczęcie prowadzenia negocjacji w sprawie podziału majątku małżeńskiego jest czas przed złożeniem pozwu o rozwód lub tuż po złożeniu pozwu o rozwód. W tym czasie możesz negocjować zarówno warunki rozwodowe, jak i warunki podziału majątku, a następnie dokonać podziału majątku przed notariuszem, można także wcześniej przed zapadnięciem wyroku rozwodowego podpisać umowę przedwstępną o podziale majątku, aby mieć pewne warunki tego podziału. Podział majątku małżeńskiego może nastąpić po ustaniu wspólności ustawowej małżeńskiej, czyli po rozwodzie, którego skutkiem jest ustanie wspólności majątkowej małżeńskiej lub wcześniej w trakcie małżeństwa po notarialnym zniesieniu ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej. Zespół prawników Kancelarii Mosor i Oleksiak – Szeląg posiada bogate doświadczenie w sprawach dotyczących podziału majątku wspólnego, nie ma dla nas znaczenia, czy składnikami majątku są tylko nieruchomości, czy również przedsiębiorstwo. Z uwagi na to, że zajmujemy się obsługą prawną firm i wiemy, na co należy zwrócić uwagę dzieląc prowadzoną działalność gospodarczą. Wiemy także jak rozliczać majątek powstały z konkubinatu oraz nakłady na majątek wspólny z majątków osobistych lub na odwrót. Z tych powodów możemy być dla Ciebie wsparciem na etapie negocjacji, weryfikacji umowy a następnie podpisania umowy o podział majątku, jak również w przypadku braku znalezienia konsensusu możemy reprezentować Twoje interesy przed sądem.

Wspieramy Klientów Prywatnych

Załatwienie spraw spadkowych

Pierwszym etapem załatwienia spraw spadkowych jest ustalenie kręgu spadkobierców, jeśli w tej materii jest zgoda, to co do zasady można załatwić to u notariusza. W razie braku zgody spadkobierców lub jeśli spadkobranie następuje na podstawie testamentu sporządzonego w innej formie niż akt notarialny, krąg spadkobierców będzie ustalany przez sąd. Ważną kwestią przed przyjęciem spadku jest rozważenie czy spadek nie należy odrzucić, zwłaszcza w sytuacji, gdy zmarły pozostawił po sobie długi, co może nastąpić w terminie 6 miesięcy od dowiedzenia się o śmierci spadkodawcy. Kolejnym etapem jest działu spadku i jeśli spadkobiercy nie są zgodni w tym zakresie, to pozostaje rozpoznanie sprawy przez sąd. Warto jednak podjąć negocjacje ze spadkobiercami zanim pójdzie się do sądu i zrobić to z udziałem pełnomocnika procesowego, gdyż szybciej można doprowadzić do działu spadku i będzie to mniej kosztowne niż prowadzenie sprawy przed sądem. Osią sporu pomiędzy spadkobiercami przy przyjęciu spadku może być sam testament i jego ważność w kontekście, czy był on sporządzony świadomie przez spadkobiercę lub czy nie został podrobiony. Natomiast przy dziale spadku strony często nie są zgodne w zakresie tego, komu jaki składnik spadku ma przypaść, jaka jest wartość składników, czy darowizny dokonane za życia przez spadkobiercę dla spadkobierców zaliczyć do masy spadkowej i w jakiej kwocie. Spornym zawsze pozostaje także dochodzenie zachowku – jeśli spadkodawca nie uwzględnił spadkobiercy w testamencie. W tego rodzaju sprawach prawnicy z Kancelarii Mosor i Oleksiak – Szeląg mogą reprezentować Twoje interesy zarówno na etapie negocjacji, jak i przed sądem ponieważ posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw.

Wspieramy Klientów Prywatnych

Pozbądź się niewygodnego kredytu

Jeżeli posiadasz zobowiązanie kredytowe i raty dają Ci się we znaki, pomożemy Ci przeanalizować umowę pod kątem nieuczciwych postanowień i pomożemy w negocjacjach z bankiem w sprawie sposobu spłaty zobowiązania lub będziemy się starać unieważnić umowę przed sądem. Jako Kancelaria posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu negocjacji i sporów sądowych z bankami. Nie martw się tym, że sprawa będzie długo trwać w sądzie, bo już wraz ze złożeniem pozwu możemy na czas procesu doprowadzić do zawieszenia rat kredytowych. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej przedstaw nam do analizy swoją umowę kredytową, a my poszukamy rozwiązania.

Wspieramy Klientów Prywatnych

Problemy związane z pracą lub pracodawcą

Zanim podpiszesz dokumenty przedłożone przez pracodawcę zapoznaj się dokładnie z ich treścią i zastanów się nad ich skutkami. W przypadku dokumentu stanowiącego porozumienie stron lub innego rodzaju umowę nie musisz podpisywać od razu tego dokumentu, a wręcz przeciwnie, powinieneś mieć stosowny czas na podjęcie decyzji w tym zakresie. Konsekwencje podpisanego dokumentu nie będzie można odwrócić po czasie, a Ty możesz zostać pozbawiony możliwości np. dochodzenia od zakładu pracy przysługujących Ci z mocy prawa roszczeń lub spotkać się z innego rodzaju ograniczeniami. Dlatego zawsze w takiej sytuacji warto treść dokumentu przeanalizować z prawnikiem. Jeżeli natomiast pracodawca przedłożył Ci wypowiedzenie umowy o pracę, to w takim wypadku warto przeanalizować, czy zrobił to zgodnie z prawem. Ponadto powinieneś sprawdzić, czy w związku z przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę lub na podstawie przepisów prawa, regulaminów zakładu pracy, czy też w związku ze stażem pracy nie przysługuje Ci odprawa. Jeżeli Twój problem sprowadza się do tego, że w związku z wykonywaną pracą doznałeś rozstroju zdrowia lub uległeś wypadkowi przy pracy lub w drodze do pracy i który wpłynął na Twoje zdrowie, to w takim wypadku powinieneś niezwłocznie udać się do prawnika w celu weryfikacji Twoich praw związanych z zaistniałym zdarzeniem. Jeśli napotkałeś problemy związane z umową o pracę lub masz trudności z pracodawcą, skontaktuj się z nami. Zespół prawników z kancelarii Mosor i Oleksiak – Szeląg zapewni Ci wsparcie prawne i reprezentację w każdej kwestii związanej z zatrudnieniem.

Wspieramy Klientów Prywatnych

Problemy z prawem karnym

Jeśli masz problemy z prawem karnym, ważne jest, abyś podjął odpowiednie kroki w celu obrony swoich praw i zminimalizowania ewentualnych konsekwencji prawnych. Pomimo stresu i niepewności, zachowanie spokoju jest kluczowe. Unikaj spontanicznych działań, wypowiedzi lub podjęcia decyzji bez konsultacji z prawnikiem. Jeśli jesteś zatrzymany lub przesłuchiwany, to masz prawo tym bardziej prawo do obecności obrońcy podczas każdej czynności. Zanim zatem udzielisz jakichkolwiek zeznań, skonsultuj się najpierw z prawnikiem, który pomoże Ci zrozumieć, jakie konsekwencje mogą wyniknąć z Twoich słów. Nasza Kancelaria Mosor i Oleksiak – Szeląg specjalizuje się w skutecznej obronie klientów w sprawach karnych, oferując kompleksową pomoc prawną i doradztwo.

Zespół

Specjaliści
od klientów indywidualnych

Jesteśmy tu, aby zaoferować kompleksową i dostosowaną pomoc prawną dla Klienta prywatnego. Zależy nam na pełnym zrozumieniu Twojej sytuacji. Nasze indywidualne podejście pozwala dostosować strategię prawną do Twoich konkretnych potrzeb. Jesteśmy empatyczni, dyskretni i naszym celem jest to abyś, czuł się w pełni zaopiekowany, a Twoja sprawa znalazła korzystny finał dla Ciebie. Jesteśmy w stanie zdjąć z twoich barków wiele problemów i pomóc Ci je rozwiązać. Prawnicy z Kancelarii Mosor i Oleksiak – Szeląg posiadają długoletnie doświadczenie w prowadzeniu różnego rodzaju spraw, które dotyczą spraw prywatnych.
Jesteśmy tu, aby zaoferować kompleksową i dostosowaną pomoc prawną dla Klienta prywatnego. Zależy nam na pełnym zrozumieniu Twojej sytuacji. Nasze indywidualne podejście pozwala dostosować strategię prawną do Twoich konkretnych potrzeb. Jesteśmy empatyczni, dyskretni i naszym celem jest to abyś, czuł się w pełni zaopiekowany, a Twoja sprawa znalazła korzystny finał dla Ciebie. Jesteśmy w stanie zdjąć z twoich barków wiele problemów i pomóc Ci je rozwiązać. Prawnicy z Kancelarii Mosor i Oleksiak – Szeląg posiadają długoletnie doświadczenie w prowadzeniu różnego rodzaju spraw, które dotyczą spraw prywatnych.
Jesteśmy tu, aby zaoferować kompleksową i dostosowaną pomoc prawną dla Klienta prywatnego. Zależy nam na pełnym zrozumieniu Twojej sytuacji. Nasze indywidualne podejście pozwala dostosować strategię prawną do Twoich konkretnych potrzeb. Jesteśmy empatyczni, dyskretni i naszym celem jest to abyś, czuł się w pełni zaopiekowany, a Twoja sprawa znalazła korzystny finał dla Ciebie. Jesteśmy w stanie zdjąć z twoich barków wiele problemów i pomóc Ci je rozwiązać. Prawnicy z Kancelarii Mosor i Oleksiak – Szeląg posiadają długoletnie doświadczenie w prowadzeniu różnego rodzaju spraw, które dotyczą spraw prywatnych.

Adwokat partner

Magdalena Oleksiak-Szeląg

WIĘCEJ

Adwokat partner

Elżbieta Mosor

WIĘCEJ

Radca prawny

Mateusz Tomczyk

WIĘCEJ

Radca prawny

Mateusz Mosor

WIĘCEJ

Aplikant adwokacki

Justyna Kurek

WIĘCEJ

Aplikant adwokacki

Natalia Mól

WIĘCEJ

Wyróżniki

Wyróżnia nas kompleksowość, podejście i wiedza.

icon

Podejście

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt u.Lorem ipsum dolor sit amet,
icon

Zaangażowanie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt u.Lorem ipsum dolor sit amet,
icon

Wiedza i doświadczenie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt u.Lorem ipsum dolor sit amet,

Masz pytania?

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Mosor i Oleksiak – Szeląg Adwokacka Spółka Partnerska z siedzibą w Krakowie, ul. Zbożowa 2/26, 30 – 002 Kraków, KRS: 0000735336, NIP: 9452220093. E-mail: kancelaria@mosoroleksiak.pl. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi.