Branża usługi

Branża usługi

Twoja firma, nasza ochrona: kompleksowa pomoc prawna dla sektora usługowego.

Twoja firma, nasza ochrona: kompleksowa pomoc prawna dla sektora usługowego.

Skontaktuj się

Usługi

Bezpieczeństwo Twojej działalności – nasz priorytet

Kompleksowa pomoc prawna dla sektora usługowego

Kancelaria Mosor i Oleksiak – Szeląg od lat wspiera i pomaga prawnie przedsiębiorstwom usługowym zidentyfikować i zminimalizować różnorodne ryzyka prawne związane z działalnością, takie jak roszczenia Klientów, spory z pracownikami, czy też naruszenia przepisów dotyczących świadczenia usług. Branże usługowe podlegają różnorodnym przepisom prawnym, które mogą obejmować prawo pracy, prawo konsumenckie, prawo cywilne, ochronę danych osobowych oraz specjalne przepisy branżowe i które stale wymagają aktualizacji. W naszej praktyce świadczenia pomocy prawnej dla przedsiębiorstw usługowych częstym zagadnieniem,… [rozwiń]
Kancelaria Mosor i Oleksiak – Szeląg od lat wspiera i pomaga prawnie przedsiębiorstwom usługowym zidentyfikować i zminimalizować różnorodne ryzyka prawne związane z działalnością, takie jak roszczenia Klientów, spory z pracownikami, czy też naruszenia przepisów dotyczących świadczenia usług. Branże usługowe podlegają różnorodnym przepisom prawnym, które mogą obejmować prawo pracy, prawo konsumenckie, prawo cywilne, ochronę danych osobowych oraz specjalne przepisy branżowe i które stale wymagają aktualizacji. W naszej praktyce świadczenia pomocy prawnej dla przedsiębiorstw usługowych częstym zagadnieniem, z którym spotykamy się jest przestrzeganiem przepisów dotyczących konkurencji, w tym unikanie praktyk nieuczciwej konkurencji, ograniczonych porozumień i nadużywania dominującej pozycji na rynku.
Opiekę prawną i wsparcie prawne oferujemy do całego sektora usługowego, a w szczególności:
1. Firm konsultingowych i doradczych, które oferują doradztwo w zakresie biznesowym, finansowym, strategicznym, marketingowym, a także pozyskujących dotacji itp.
2. Firm pośredniczących w obrocie nieruchomościami,
3. Firm usług informatycznych, świadczące usługi związane z programowaniem, tworzeniem oprogramowania, zarządzaniem systemami IT, wsparciem technicznym, cyberbezpieczeństwem itp.
4. Firm outsourcingowych, które zajmują się świadczeniem usług z zakresu obsługi klienta, księgowości, zarządzania personelem, IT, marketingu, badania i rozwój, produkcji itp.
5. Firm telekomunikacyjnych, dostarczające usługi telekomunikacyjne, takie jak telefonia komórkowa, stała, internetowa, usługi sieciowe itp.
6. Firm kurierskich, świadczących usługi przesyłek krajowych i międzynarodowych, logistyki lub logistyki kontraktowej oraz spedycji, transportu oraz przeprowadzek.
7. Firm usługowych związanych z opieką zdrowotną, takie jak przychodnie lekarskie, kliniki, laboratoria diagnostyczne, apteki, usługi pielęgniarskie, rehabilitacyjne itp.
8. Firm usługowych związanych z opieką nad zwierzętami, takie jak weterynarze, hoteliki dla zwierząt, usługi opieki i pielęgnacji zwierząt itp.
9. Firm usługowych związanych z turystyką i rekreacją, takich jak biura podróży, hotele, restauracje, agencje eventowe, firmy organizujące imprezy kulturalne i sportowe itp.
10. Firm sprzątających i utrzymujących porządek, które oferują usługi sprzątania biur, mieszkań, przestrzeni publicznych, pielęgnacji terenów zielonych itp.
[zwiń]

Więcej

Naszą misją jest ochrona interesów oraz minimalizacji ryzyka prawnego dla sektora usługowego.

Usługi

Elastyczność, wsparcie i kompleksowe rozwiązania


01

Umowy i kontrakty

Pomoc prawna związana z negocjacjami, zawieraniem i egzekwowaniem umów z klientami lub dostawcami, w tym kwestie dotyczące warunków umownych, rozwiązywania sporów i windykacji należności.

02

Ochrona danych osobowych

Konieczność przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych klientów i pracowników, w tym zgodności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).

03

Spory i postępowania sądowe

Reprezentacja w sporach z klientami, dostawcami, pracownikami lub innymi podmiotami za pośrednictwem sądów lub arbitrażu, w tym reprezentacja w sprawach dotyczących odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone klientom lub osobom trzecim podczas świadczenia usług, w tym roszczenia o odszkodowanie i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

04

Regulacje branżowe

Wsparcie prawne w monitorowaniu i dostosowywaniu przedsiębiorstwa do zmian w przepisach prawnych dotyczących działalności usługowej, co może wymagać aktualizacji procedur, polityk i praktyk biznesowych oraz pomoc w przestrzeganiu przepisów prawa regulujących konkretną branżę usługową, w tym wymogi licencyjne, standardy jakości, procedury bezpieczeństwa i inne regulacje sektorowe.

01

Umowy i kontrakty

Pomoc prawna związana z negocjacjami, zawieraniem i egzekwowaniem umów z klientami lub dostawcami, w tym kwestie dotyczące warunków umownych, rozwiązywania sporów i windykacji należności.

02

Ochrona danych osobowych

Konieczność przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych klientów i pracowników, w tym zgodności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).

03

Spory i postępowania sądowe

Reprezentacja w sporach z klientami, dostawcami, pracownikami lub innymi podmiotami za pośrednictwem sądów lub arbitrażu, w tym reprezentacja w sprawach dotyczących odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone klientom lub osobom trzecim podczas świadczenia usług, w tym roszczenia o odszkodowanie i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

04

Regulacje branżowe

Wsparcie prawne w monitorowaniu i dostosowywaniu przedsiębiorstwa do zmian w przepisach prawnych dotyczących działalności usługowej, co może wymagać aktualizacji procedur, polityk i praktyk biznesowych oraz pomoc w przestrzeganiu przepisów prawa regulujących konkretną branżę usługową, w tym wymogi licencyjne, standardy jakości, procedury bezpieczeństwa i inne regulacje sektorowe.

FAQ


Firmy świadczące usługi muszą przestrzegać odpowiednich przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, aby zapewnić prywatność i bezpieczeństwo swoich klientów. Każdy przedsiębiorca świadczący usługi powinien zatem wdrożyć do swojej firmy procedury dotyczące ochrony danych osobowych swoich klientów dostosowane do profilu swojej działalności gospodarczej. Wdrożenie RODO polega zazwyczaj na stworzeniu odpowiedniej polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w firmie i wprowadzenia stosownych zabezpieczeń i procedur dotyczących przetwarzania i ochrony danych klientów, przeprowadzaniu i opisaniu analizy ryzyk wraz z listą kontrolną zabezpieczeń, wdrożeniu odpowiednich dokumentów, w szczególności upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, umowy powierzenia danych osobowych, klauzul informacyjnych (np. w formularzach zamówienia, zapisach na newsletter) oraz dostosowaniu strony internetowej pod wymogi dotyczące ochrony danych osobowych, w razie potrzeby stworzenia i prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych. Jakie są obowiązujące przepisy prawne w tej dziedzinie, a także jakie są konsekwencje naruszenia tych przepisów?

Przepisy prawne dotyczące ochrony danych osobowych
W Polsce głównym aktem regulującym kwestie ochrony danych osobowych jest RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). RODO wprowadza szereg zasad i wymogów dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym:
1. Zasada legalności, uczciwości i przejrzystości: Dane osobowe mogą być przetwarzane tylko w sposób legalny, uczciwy i przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą.
2. Cel ograniczony: Dane osobowe mogą być zbierane w celach określonych, jednoznacznych i zgodnych z prawem, a następnie przetwarzane tylko w tych celach.
3. Minimalizacja danych: Dane osobowe powinny być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do minimum potrzebnego do celów, w których są przetwarzane.
4. Dokładność: Dane osobowe powinny być dokładne i aktualne, a w przypadku konieczności – uaktualniane.
5. Ograniczenie przechowywania: Dane osobowe powinny być przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób jedynie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, w których są przetwarzane.
6. Integralność i poufność: Dane osobowe powinny być przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie zabezpieczenie, w tym ochronę przed nieuprawnionym lub nielegalnym przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

Procedury i wymogi prawne dotyczące reklamacji i zwrotów w sektorze usługowym mogą różnić się w zależności od rodzaju usługi. Pamiętać także należy, że reklamacja usługi regulowana jest przez przepisy prawa odmiennie niż reklamacja towaru. Każdy konsument, korzystając z usług, ma prawo oczekiwać właściwego wykonania usługi. Gdy usługa zostanie zrealizowana w sposób nieprawidłowy, konsument ma wtedy prawo do złożenia reklamacji. Istnieją jednak pewne wyjątki, które nie podlegają reklamacji, takie jak usługi socjalne, gry hazardowe, dostarczanie produktów spożywczych i artykułów gospodarstwa domowego przeznaczonych do bieżącej konsumpcji, usługi świadczone w zautomatyzowanych punktach sprzedaży, usługi opieki zdrowotnej, imprezy turystyczne oraz usługi deweloperskie.

Procedury reklamacji zależą od rodzaju umowy, na podstawie której usługa została świadczona. W przypadku umowy o dzieło, zamawiający może składać reklamacje z tytułu rękojmi lub gwarancji, podobnie jak w przypadku towarów. Jeśli dzieło posiada wady, klient ma prawo do reklamacji, a także do odstąpienia od umowy i zwrotu pieniędzy w przypadku opóźnienia w rozpoczęciu wykonania lub nieprawidłowego wykonania dzieła. W przypadku umowy zlecenia, przedsiębiorstwo (wykonawca usługi) może ponosić odpowiedzialność za brak należytej staranności. Odpowiedzialność ta obejmuje również szkody wynikłe z niewykonania lub nieprawidłowego wykonania zlecenia. Jednakże, klient musi udowodnić związek przyczynowy pomiędzy szkodą a działaniami przedsiębiorstwa.

Odpowiedzialność przedsiębiorcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy dotyczącej świadczenia usługi ulega przedawnieniu. W zależności od rodzaju usługi przedawnienie następuje w innych terminach. Przy umowie sprzedaży i o dzieło odpowiedzialność przedsiębiorcy trwa 2 lata. Co jednak istotne, jeżeli w tym okresie konsument dostrzeże pewne nieprawidłowości w związku ze świadczoną usługą, reklamacja przedłuży się o kolejny rok. Przy umowie ubezpieczenia przedawnienie następuje w terminie 3 lata. Przy umowie o usługi telekomunikacyjne roszczenia dotyczące przerw w świadczeniu usług powszechnych (np. usługi telefonicznej) przedawniają się w terminie 12 miesięcy, z kolei roszczenia wynikające z umowy zawartej na podstawie przepisów Prawa przewozowego przedawniają się już po upływie roku.

Poniżej zostały przedstawione ogólne wytyczne oraz sposoby, w jaki przedsiębiorstwa mogą zapewnić zgodność przepisami oraz uniknąć sporów z klientami:
1. Informowanie klientów: Przedsiębiorstwa powinny jasno określić warunki reklamacji, w tym prawa i obowiązki klienta oraz firmy. Te informacje powinny być dostępne dla klientów na stronie internetowej, w umowach lub regulaminach usług.
2. Przyjmowanie reklamacji: Przedsiębiorstwa powinny mieć ustaloną procedurę przyjmowania reklamacji, która obejmuje sposób zgłaszania reklamacji oraz terminy odpowiedzi i rozpatrzenia reklamacji.
3. Rozpatrywanie reklamacji: Przedsiębiorstwa są zobowiązane do rzetelnego i terminowego rozpatrzenia każdej reklamacji. Należy wyznaczyć odpowiednie osoby lub dział do zajmowania się reklamacjami i zapewnić, aby procedury były przestrzegane.

Zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej jako Ustawa), usługodawca świadczący usługi drogą elektroniczną ma określone obowiązki, których przestrzeganie jest kluczowe dla zapewnienia odpowiedniej ochrony praw konsumentów oraz prawidłowego funkcjonowania usług. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z tych obowiązków:
1. Dostarczenie informacji o usłudze: Usługodawca ma obowiązek dostarczyć użytkownikowi jasne, czytelne i łatwo dostępne informacje na temat świadczonych usług, w tym warunków korzystania z usługi, kosztów oraz wszelkich ograniczeń lub wyłączeń odpowiedzialności.
2. Zapewnienie dostępu do regulaminu: Usługodawca powinien udostępnić użytkownikowi treść regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przed rozpoczęciem korzystania z usługi. Regulamin powinien zawierać m.in. informacje dotyczące zakresu i warunków świadczenia usługi, zasad użytkowania, polityki prywatności oraz procedur reklamacyjnych.
3. Zabezpieczenie danych osobowych: Usługodawca ma obowiązek zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych osobowych użytkowników, zgodnie z przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Należy szczególnie zwrócić uwagę na prawidłowe informowanie użytkowników o przetwarzaniu ich danych osobowych oraz uzyskiwanie zgody na takie przetwarzanie, jeśli jest to wymagane.
4. Zapewnienie bezpieczeństwa transakcji: Usługodawca ma obowiązek zapewnić odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych użytkowników oraz bezpieczeństwa transakcji dokonywanych drogą elektroniczną. Należy również zapewnić bezpieczne środowisko transakcyjne, w tym szyfrowanie danych i zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem.
5. Przyjęcie reklamacji: Usługodawca ma obowiązek przyjmować i rozpatrywać reklamacje użytkowników dotyczące świadczonych usług, a także udzielać odpowiedzi na nie w sposób rzetelny i terminowy, zgodnie z postanowieniami ustawy oraz przepisami prawa. Przestrzeganie tych obowiązków jest niezbędne dla zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług oraz budowania zaufania użytkowników do usługodawcy. Ponadto, niewypełnienie tych obowiązków może skutkować sankcjami prawno-finansowymi oraz negatywnym wpływem na reputację przedsiębiorstwa. Dlatego też, usługodawcy powinni skrupulatnie przestrzegać wymogów ustawy oraz dbać o zadowolenie i bezpieczeństwo swoich klientów.

Zespół

Specjaliści
od branży usług

Udzielamy porad prawnych, sporządzamy opinie prawne, prowadzimy sprawy sądowe z zakresu wielu dziedzin prawa.
Udzielamy porad prawnych, sporządzamy opinie prawne, prowadzimy sprawy sądowe z zakresu wielu dziedzin prawa.
Udzielamy porad prawnych, sporządzamy opinie prawne, prowadzimy sprawy sądowe z zakresu wielu dziedzin prawa.

Adwokat partner

Elżbieta Mosor

WIĘCEJ

Radca prawny

Mateusz Tomczyk

WIĘCEJ

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Mosor i Oleksiak – Szeląg Adwokacka Spółka Partnerska z siedzibą w Krakowie, ul. Zbożowa 2/26, 30 – 002 Kraków, KRS: 0000735336, NIP: 9452220093. E-mail: kancelaria@mosoroleksiak.pl. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi.