Czy zarządca sukcesyjny może sprzedać samochód?

Po śmierci osoby prowadzącej działalność gospodarczą wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ustanowiony zarządca sukcesyjny do momentu ustalenia kręgu spadkobierców i dokonania działu spadku będzie zajmować się prowadzeniem przedsiębiorstwa w spadku. Jest on uprawniony do dokonywania czynności w ramach zwykłego zarządu, a w przypadku działań, wykraczających poza ten zakres - za zgodą wszystkich właścicieli przedsiębiorstwa w spadku lub zezwolenia sądu, jeżeli takiej zgody brak.

Czynności zwykłego zarządu

Zarządca sukcesyjny może dokonywać czynności zwykłego zarządu w sprawach wynikających z prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku. Chodzi zatem o aktywności, które stanowią zarząd przedsiębiorstwem w spadku. Takimi czynnościami nie są m.in. zbycie przedmiotu nienależącego do zmarłego przedsiębiorcy, nabycie środka trwałego, który nie może być wykorzystany do prowadzenia działalności gospodarczej przez zarządcę sukcesyjnego  lub zawarcie umowy, której wykonanie nie ma żadnego związku z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa w spadku.

Poprzez zwykły zarząd rozumie się z kolei czynności standardowe, typowe dla danego konkretnego przedsiębiorstwa w spadku, których dokonanie przy zarządzaniu przedsiębiorstwem jawi się jako bardzo prawdopodobne i racjonalne, niezależnie od tego kto sprawuje funkcje zarządcy sukcesyjnego. Ocena, czy dana czynność mieści się w granicach zwykłego zarządu, zależy zatem od indywidualnych czynników. Przykładowo, mogą to być aktualne warunki panujące na wolnym rynku, ale również dotychczasowa praktyka funkcjonująca w danym przedsiębiorstwie i zdolność podejmowanych przez zarządcę sukcesyjnego działań z czynnościami, które podejmował zmarły przedsiębiorca.

Za przykładowe czynnościami zwykłego zarządu można uznać:

  • Zawieranie umów zlecenie, o dzieło, świadczenie usług z klientami w przypadku przedsiębiorstw świadczących określonego rodzaju usługi;
  • Umowa o roboty budowlane w przypadku przedsiębiorstw budowlanych;
  • Umowy najmu, w przypadku przedsiębiorców zajmujących się oddawaniem w użytkowanie rzeczy ruchomych lub nieruchomości.

Czy sprzedaż samochodu jest czynnością zwykłego zarządu?

Odpowiedź na powyższe pytanie zależy zarówno od kondycji finansowej przedsiębiorstwa spadku, jak i wartości samochodu oraz cena, za jaką ma zostać zbyty. Jeżeli pojazd przedstawia wartość relatywnie niską w stosunku do wartości przedsiębiorstwa spadku, a cena potencjalnego zbycia ceną rynkową, to można przyjąć, że zawarcie umowy sprzedaży samochodu jest czynnością zwykłego zarządu, szczególnie jeśli taka transakcja posiada uzasadnienie ekonomiczne Natomiast zarządca sukcesyjny zamierza zbyć pojazd lub inną rzecz będącą istotnym składnikiem przedsiębiorstwa w spadku, wówczas należałoby uznać, że jest to czynność przekraczająca zakres zwykłego zarządu, na której dokonanie wymagana jest zgoda wszystkich właścicieli przedsiębiorstwa w spadku lub sądu.


Autor

Masz dodatkowe pytania lub chcesz uzyskać opinię prawną, czy też stworzyć dokumenty dotyczące zatrudnienia w formie pracy zdalnej?

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

Skontaktuj się