Mosor i Oleksiak-Szeląg

Regulamin

§1 Świadczenie usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, w dalszej części nazywany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną pod adresem internetowym www.mosoroleksiak.pl. obsługiwanym przez Mosor i Oleksiak – Szeląg Adwokacka Spółka Partnerska z siedzibą w Krakowie, ul. Zbożowa 2/26, 30 – 002 Kraków, o numerze KRS: 0000735336, NIP: 9452220093 e-mail: kancelaria@mosoroleksiak.pl

§2 Słowniczek pojęć

Poniższym określeniom nadano, w rozumieniu Regulaminu, następujące znaczenia:
1) Regulamin – regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;
2) Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne umożliwiające porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;
3) Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
4) Świadczenie usług drogą elektroniczną – świadczenie usługi zgodnie z przepisem art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
5) Usługodawca – osoba odpowiedzialna za zarządzanie stroną internetową, świadcząca usługi za pośrednictwem drogi elektronicznej;
6) Usługi – czynności dokonywane przez usługodawcę za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, pod adresem elektronicznym;
7) Konsument – osoba, o której mowa w przepisie art. 221 kodeksu cywilnego;
8) Platforma internetowa – strona internetowa w ramach której Usługodawca zapewnia skorzystanie z określonych usług,
9) Usługobiorca – podmiot korzystający z Usług oferowanych przez Usługodawcę w ramach adresu internetowego wskazanego w §1;
10) Polityka prywatności – odrębny dokument regulujacy kwestie ochrony danych osobowych przez Usługodawcę.

§3 Postanowienia ogólne

1. W celu umożliwienia korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługobiorcę, Usługodawca udostępnia platformę internetową pod adresem www.mosoroleksiak.pl.
2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wystąpienia przerw technicznych z działaniu serwisu. W razie ich wystąpienia Usługodawca dołoży starań, aby przerwa w działaniu strony internetowej była możliwie najkrótsza.
3. Usługobiorca przed rozpoczęciem korzystania z udostępnionej platformy zobowiązany jest do zapoznania się z zapisami niniejszego Regulaminu oraz Polityką Prywatności.
4. Przeglądanie zawartości platformy internetowej nie wymaga utworzenia konta i odbywa się w sposób anonimowy.
5. Osoba uzupełniająca formularz w celu zadania zapytania, podaje w tym celu dane osobowe, wskazane poniżej.
6. Usługodawca stosuje mechanizm plików „cookies”, który to regulowany jest w odrębnym dokumencie.
7. Platforma internetowa służy w szczególności do zapoznania się z informacjami na temat Usługodawcy oraz zadania zapytania za pomocą udostępnionego w tym celu formularza.
8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podawanych przez Usługobiorców, jeżeli zachodzi wątpliwość co do ich prawdziwości.
9. Usługobiorca nie może zamieszczać na stronie internetowej Usługodawcy treści o charakterze obraźliwym, wulgarnym lub w inny sposób sprzecznych z sprawem.

§4 Zakres usług

1. Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy następujące Usługi:
a) zapewnia możliwość przeglądania zawartości strony internetowej,
b) umożliwia zapoznanie się z przedmiotem działalności Usługodawcy,
c) umożliwia zapoznanie się z publikacjami w zakładce „Blog”
d) umożliwia zadanie zapytania lub reklamacji Usługodawcy za pomocą formularza.
2. W celu skorzystania z dostępnych Uslug, Usługobiorca powinien posiadać dostęp do sieci Internet, posiadać przeglądarkę internetową (Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera) w najnowszej, dostępnej wersji.

§5 Obowiązki Usługobiorcy

1. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za treści zamieszczane na platformie internetowej Usługodawcy.
2. Usługobiorca odpowiada wobec osób trzecich, których prawa lub uzasadnione interesy zostały naruszone poprzez treści opublikowane na stronie internetowej Usługodawcy.
3. Treści zamieszczone przez Usługobiorcę podlegają modyfikacji lub usunięciu na każde żądanie Usługobiorcy.

§6 Obowiązki Usługodawcy

1. Usługodawca zapewnia dostęp do swoich usług poprzez udostępnienie platformy internetowej pod adresem www.mosoroleksiak.pl
2. Usługodawca udostępnia swój adres elektroniczny do korespondencji z Usługobiorcą, a także dane teleadresowe na stronie internetowej w zakładce „Kontakt”.
3. Usługodawca umożliwia przeglądanie zawartości strony internetowej oraz zadanie zapytania za pomocą formularza dostępnego na platformie internetowej.
4. W stosunku do Usługobiorcy niebędącego konsumentem, Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku gdy do powstania szkody doszło wskutek umyślnego działania Usługodawcy.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.
6. Usługodawca udziela pomocy Usługobiorcy w zakresie korzystania z funkcjonalności strony internetowej.
7. Usługodawca ma obowiązek udzielania odpowiedzi na zadane przez Usługobiorcę zapytanie.

§7 Zapytania i reklamacje

1. Wszelkie zapytania adresowane do Usługodawcy, w szczególności dotyczące prowadzonej działalności, mogą być zgłaszane za pośrednictwem adresu e-mail w zakładce „Kontakt”
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpoznania reklamacji lub pytania zawierającego treści wulgarne lub obrażliwe wobec Usługodawcy.
3. Za pośrednictwem adresu e-mail, należącego do Usługodawcy, Usługobiorca jest uprawniony również do składania reklamacji dotyczących platftomy internetowej Usługodawcy.

§8 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy, przekazanych Usługodawcy, jest Usługodawca.
2. Usługobiorca przekazuje swoje dane osobowe Mosor i Oleksiak – Szeląg Adwokacka Spółka Partnerska z siedzibą w Krakowie, ul. Zbożowa 2/26, 30 – 002 Kraków, o numerze KRS: 0000735336, NIP: 9452220093 e-mail: kancelaria@mosoroleksiak.pl.
3. Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorcy w celu świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Usługodawca przetwarza: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz adres IP Usługobiorcy.
5. Dane osobowe podane przez Usługobiorcę nie są udostępniane osobom trzecim, z wyłączeniem udostępniania podmiotom upoważnionym zgodnie z przepisami prawa oraz zawartą umową powierzenia.
6. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem elektronicznym: e-mail: kancelaria@mosoroleksiak.pl.
7. Usługodawca przechowuje dane osobowe przez okres nie dłuższy niż jest to potrzebne do celów wynikających z praw Usługobiorcy, jak i Usługodawcy dotyczących zawieranej umowy, chyba że będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych albo w interesie publicznym bądź do celów badań naukowych lub historycznych czy też do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W, za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.
8. W przypadku Usługodawcy powyższy okres wynika z okresu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych – co do zasady dane Usługobiorców będą przetwarzane przez okres 6 lat.
9. Usługobiorca podaje dane osobowe w sposób dobrowolny, z zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych może uniemożliwić wykonanie usług przez Usługodawcę.
10. Usługobiorca ma prawo otrzymać w pliku PDF dane osobowe, dostarczone Usługodawcy.
11. Usługobiorca ma prawo dostępu do przekazanych danych osobowych, ich poprawienia, uzupełnienia zgodnie ze stanem faktycznym, żądania ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu.
12. Usługodawca gwarantuje możliwość usunięcia danych osobowych podanych przez Usługobiorcę. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych, jeżeli Usługobiorca naruszył przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności, ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Usługodawcę.
13. Realizacja uprawnień Usługobiorcy, o których mowa powyżej, odbywa się za pomocą poczty elektronicznej, poprzez wysłanie wiadomości o określonej treści na adres elektroniczny Usługodawcy.
14. Usługodawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione, w szczególności poprzez szyfrowanie danych, używanie bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji (SSL).
15. Usługodawca informuje organ nadzorczy o incydentach bezpieczeństwa dotyczących danych osobowych.
16. Usługobiorca oświadcza, że przekazane przez niego dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym, oraz że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.

§8 Postanowienia końcowe

1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności:
• Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
• Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w szczególności w razie zmiany funkcjonalności strony internetowej, działalności Usługodawcy lub zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
3. Usługodawca informuje Usługobiorcę o zmianie Regulaminu za pośrednictwem strony internetowej.
4. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
5. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za podanie adresu elektronicznego, który jest nieprawidłowy, do którego nie ma dostępu oraz za wynikające z wymienionych faktów następstwa.
6. Sądem właściwym dla rozstrzygania w sprawie sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą w związku z zawarciem i wykonaniem umów na podstawie niniejszego regulaminu, lub w których niniejszy regulamin stanowi integralną część, jest sąd właściwy ze względu na miejsce siedziby usługodawcy.
7. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, który jest Konsumentem, w związku z zawarciem i wykonaniem umów na podstawie niniejszego regulaminu lub których niniejszy regulamin stanowi integralną część, jest sąd właściwy w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania cywilnego.